KZT
Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
Premium Standard
Отзывов: 1
Articul (Артикул), ТОО
+7 (777) 840-91-91
ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации
  • ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации

ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации

Под заказ, 3 дней | Оптом и в розницу
Цена:
1200 тг
Опт:
  • 1000 тг/шт  - от 100 шт
Оплата:
Доставка:
Описание

Приложение 1
к приказу и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 июля 2012 года № 514

Приложение 1 к приказу и. о. Министра здравоохранения
 Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907

Форма

А4 форматы
Формат А4

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО __________

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
м. а. 2010 жылғы
«23» қарашадағы № 907
бұйрығымен бекітілген
№ 001/е нысанды
медициналық құжаттама

Ұйымның атауы
Наименование организацииМедицинская документация
Форма № 001/у
утверждена приказом  и. о.
Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от «23» ноября
2010 года  № 907

       

 Науқастарды қабылдау және емдеуге жатқызудан бас тартуларды
есепке алу ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета приема больных и отказов в госпитализации

20 __ жылғы (года ) «____» _______________ 20__жылғы (года) «____» _______________
басталды (начат) аяқталды (окончен)

 

Р/c
№ №
п/п

Түскен
Поступле -
ние

Тек,
ат,
әкесі -
нің
аты -
болған
жағ -
дайда
(бұдан
әрі -
ТАӘ)
Фами -
лиия,
имя,
отчес -
тво –
при
наличии
(далее
– ФИО)

Туған
күні
Дата
рож -
дения

Жеке
сәйкес -
тен -
дірме
нөмiр
болған
жағ -
дайда
(бұдан
әрі–
ЖСН)

Инди -
виду -
альный
иден -
тифи -
каци -
онный
номер -
при
наличии
(далее
- ИИН)

Тұрғылықты
мекенжайы
немесе туған
- туысқанының
мекенжайы,
телефон №

Постоянное
место
жительства
или адрес
родствен -
ников,
близких и №
телефона

Науқас -
тың
жұмыс
орны
Место
работы
больного

14 жасқа дейінгі балалар
үшін
Для детей до 14 лет

күні
дата

са -
ғат,
ми -
нут
час,
ми -
нута

Ата -
анала -
рының,
қамқоршы
және
тәрбие -
шінің
жұмыс
орындары
Место
работы
роди -
телей,
опеку -
нов и
попечи -
телей

Ұйым -
дасты -
рылған
(бүлдір -
шіндер
бақшасы,
бала
бақша,
мектеп)

Органи -
зован
(ясли,
детский
сад,
школа)

Соңғы
рет
келуі
Пос -
леднее
посе -
щение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Сырқаттану
күні

Дата
заболевания

Артерия
қысым
болған
жағдайда
(бұдан әрі
 – АҚ)

Артериальное
давление
при
наличии
(далее – АД)

То

Қандай ұйым
жіберді немесе
кім жеткізді

Какой
организацией
направлен или кем
доставлен

Емдеуге жатқызу
коды

Код
госпитализации

 

12

13

14

15

16

  

Инфекциялық
ауру туралы
шұғыл хабарлама
берілген күні
және №

Дата подачи и №
экстренного
извещения об
инфекционном
заболевании

Стационарлық
науқастың
картасының №
(босану тарихы)

№ карты
стационарного
больного
(истории родов)

Науқас
жатқызылған
бөлімше

Отделение, в
которое
помещен больной

Жіберген ұйымның 
диагнозы

Диагноз
направившей
организации

Шығарылды, басқа
стационарға
ауыстырылды,
қайтыс болды
(ауыстырылған
стационардың
атауы мен қай
күні
ауыстырылғанын
тізімге енгізіңіз
және көрсетіңіз)

Выписан,
переведен в
другой стационар,
умер (вписать и
указать дату и
название
стационара куда
переведен)

Қабылдаудан
(бірінші рет,
қайталап)
бас тарту
себептері,
қолданылған
шаралар

Причины отказа в
приеме
(первичный,
повторный),
принятые меры

17

18

19

20

21

22

Медициналық
сақтандыру жөнінде
деректер
Данные по
медицинскому
страхованию

Ескерту:
(туыстарына,
ұйымына, тағы
басқалар
хабарланғаны
туралы белгі)

Примечание
(отметка о сообщении
родственникам или
организации и другие)

Дәрігердің ТАӘ

ФИО врача

 

Сақтандыру
полисінің


страхового полиса

Сақтандыру
ұйымының
атауы, коды

Наименование, код
страховой
организации

 

23

24

25

26

 

 

Информация актуальна: 16.07.2020
Способы доставки
Способы оплаты

ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации

ЖУРНАЛ учета, приема больных и отказов в госпитализации от компании Articul (Артикул), ТОО, Алматы (Казахстан). Купить ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!

Приложение 1 к приказу и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 июля 2012 года № 514

Приложение 1 к приказу и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907

Медицинская документация Форма № 001/у утверждена приказом  и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от «23» ноября 2010 года  № 907

Науқастарды қабылдау және емдеуге жатқызудан бас тартуларды есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации

LiveInternet