KZT
Медицинская карта больного туберкулезом категории iv
Premium Standard
Отзывов: 1
Articul (Артикул), ТОО
+7 (777) 840-91-91
МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ  КАТЕГОРИИ IV
  • МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ  КАТЕГОРИИ IV

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАТЕГОРИИ IV

Под заказ, 3 дней | Оптом и в розницу
Цена:
1200 тг
Оплата:
Доставка:
Описание

Приложение 11
к приказу и. о. Министра здравоохранения
 Республики Казахстан
 от 31 июля 2012 года № 514

Приложение 1
к приказу и. о. Министра здравоохранения
 Республики Казахстан
 от 23 ноября 2010 года № 907

Форма

А4 форматы
Формат А4КҰЖЖ бойынша ұйым
коды______________
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики КазахстанҚазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
м. а. 2010 жылғы
«23» қарашадағы № 907
бұйрығымен бекітілген
IV санатты ТБ 01/е - нысанды
медициналық құжаттама

Ұйымның атауы
Наименование организацииМедицинская документация
Форма ТБ 01/у - категория IV
утверждена приказом и. о.
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «23» ноября 2010 года №
907

ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ШАЛДЫҚҚАН IV КАТЕГОРИЯЛЫҚ  НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ
МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ  КАТЕГОРИИ IV

ТМН/PMH
_______________________________________________________________
IV категория б/ша тіркеу    (Регистрационный № по категории IV) 
______________
Тіркелген күні/_______/______/_________________КК/АА/ЖЖЖЖ
Дата регистрации ДД/ММ/ГГГГ
Науқастың тіркеу №/Регистрационный № больного ______________
Тіркелген күні _______/______/_________________КК/АА/ЖЖЖЖ
Дата регистрации ДД/ММ/ГГГГ
Жеке куәлігінің, туу туралы куәлігі номері/_____________________
Номер удостоверения личности, св - во о рождении

1. Науқас туралы ақпарат/Информация о больном

Тегі/Фамилия_______________________________________________
Аты/Имя __________________Әкесінің аты/Отчество_________________
Туған күні/Дата рождения: _______/_______/__________КК/АА/ЖЖЖЖ
ДД/ММ/ГГГГ

Жынысы/Пол:   ер/мужской;    әйел/женский
Нақты мекен - жайы/: БТОЖ/БОМЖ
Адрес фактического проживания _____________________облысы/область
_______________________қаласы/ауданы________________елді мекені
город/район нас. пункт
______________________көшесі/улица _______үй/дом __________
пәтер/кв телефоны_____________ Ұлты/Национальность_______________
Тұрғыны/Житель:  қала/город ауыл/село
IV категорияға ауыстырылу себебі: КДТ ТБ расталған/Подтвержден
МЛУ ТБ
Причина перевода в категорию IV КДТ ТБ күдік/Подозрение на
МЛУ ТБ
КАДТ ТБ расталған/Подтвержден
ШЛУ ТБ
КАДТ ТБ деген күдігі
бар/Подозрение на ШЛУ ТБ
2. Алдағы өткен ем жағдайлары/Эпизоды предыдущего лечения
Бұрын бірінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ППР: ия/да
жоқ/нет
Бұрын екінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ПВР: ия/да
жоқ/нет
Бұрын үшінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ПТР: ия/да
жоқ/нет

Ем басталған
күні
Дата нач.
лечения

Кат.

Ем үлгісі
Схема
лечения

Нәтиже
Исход

Ем аяқталған
күні
Дата
окон. леч.

1234 

 

3. Әлеуметтік - кәсіби мәртебесі/Социально - профессиональный статус
жұмысшы/рабочий қызметкер/служащий жұмыссыз/безработный зейнеткер/пенсионер
мектеп жасына дейінгі бала/дошкольник оқушы/учащийся студент/студент өз бетінше
жұмыспен шұғылданушы/самозанятость сотталған/осужденный тергеуде жүрген
адам/следственно - арестованый ЖЕЖ қызметкері/медработник ОЛС ТҚҰқызметкері/медработник ПТО пенитенциарлық жүйе қызметкері/персонал пенитенциарной
системы мигрант/мигрант басқалар/другое
4. Қауіп - қатер факторлары/Факторы риска
қатынаста болған/контактный: ТБ; КДТ ТБ/МЛУ ТБ КАДТ ТБ/ШЛУ ТБ қант
диабеті/сахарный диабет; нашақорлық/наркомания; ішімдікке салыну/злоупотребление
алкоголем; соңғы 2 жыл ішінде бас бостандығынан айыру орындарында болу/нахождение в
местах лишения свободы за последние 2 года АҚТҚ/ВИЧ; белгісіз/неизвестен
Басқалар/Другие: босанғаннан кейін 1 жылға дейінгі кезеңдегі әйелдер/женщины в
послеродовом периоде до 1года; жүктілік/беременность
5. Науқасты жіктеу/Тип больного
жаңа жағдай/новый случай қайталанған ауру/рецидив сәтсіз ем/неудача лечения
үзілістен кейінгі ем/лечение после перерыва ауыстырылған/переведен
Басқалар/Другие: ТМБ( - ) қайталанған ауру/рецидив МБТ( - ) ТМБ ( - ) үзілістен кейінгі
ем/лечение после перерыва МБТ( - ) ТМБ( - ) сәтсіз ем/неудача лечения МБТ( - )
6. Туберкулездің шоғырлануы және ауру түрі/
Локализация и форма туберкулеза
Өкпе ТБ/ с. қ. біріккен өкпеден тыс ТБ/ Өкпеден тыс ТБ/
Легочный в т. ч. сочетанный с ВЛ Внелегочный

Диагноз ________________________________________________________________________
______________________________________МКБ б/ша шифрі/___________________________
шифр по МКБ

ТДК/ДТК: ия/да жоқ/нет Жүргізілген жағдайда, күні/: _____/_____/____________
Если проведено, дата
ТКК/ПТК: ия/да жоқ/нет Жүргізілген жағдайда, күні/: _____/_____/____________
Если проведено, дата
Ретровирустарға қарсы терапия басталды/: ия/да жоқ/нет
Антиретровирусная терапия начата Басталған жағдайда, күні/: _____/_____/_________
Если начато, дата начала
Котримоксазолмен алдын ала емі басталды/: ия/да жоқ/нет
Профилакт. терапия котримоксазолом начата Басталған жағдайда, күні/: ____/____/_____
Если начато, дата начала

7. Орталық дәрігерлік консультациялық комиссисының қорытындысы
Заключение Центральной врачебной консультативной комиссии

ТБ
түрі/
формы
ТБ

Күні/
даты

КДТ ТБ және КАДТ ТБ бойынша  қабылдаған шешімдері
Принятые решения по МЛУ ТБ  и ШЛУ ТБ

Шешімі
Заключение

Себебі
Причина

ЕҚП/
ПВР

ЕҚП/
ПВР

КДТ
ТБ/
МЛУ
ТБҮҚП/
ПТР

ҮҚП/
ПТР

КАДТ
ТБ/
ШЛУ
ТБ 

КДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по МЛУ ТБ:
1 – ЕҚП ем бастау/назначено лечение ПВР; 2 - ЕҚП ем бастамау/не назначено лечение
ПВР;
ЕҚП емді бастамау себебі/Причины не назначение лечения ПВР:
1 – ЕҚП жетіспеуі/недостаток ПВР; 2 – емнен бас тарту/отказ от лечения; 3 – қайтыс
болды/ умер;
КАДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по ШЛУ:
1 – Ем бастау/Начать лечение ПТР; 2 - Емін күтуде/Ожидают лечение; 3 – ҮҚП ем
тағайындалмасын/не назначено лечение ПТР.
Ем тағайындалмау және күтудегі себептері/Причины для не назначения и ожидания
лечения:
1 – препараттардың жеткіліксіздігі/недостаток препаратов; 2 – емнен бас тарту/отказ
от лечения; 3 – қайтыс болды/умер; 4 –тәртібін бұзушы/нарушитель режима; 5 – ауыр
түрдегі ілеспелі ауру/тяжелые сопутствующие заболевания; 6 – ТҚП
төзімсіздігі/непереносимость ПТП; 7 – ТБ және/немесе АҚТҚ/ТБ соңғы
кезеңі/терминальная стадия ТБ и/или ТБ/ВИЧ
Қысқартулар/Сокращение: ЕҚП – екінші қатардағы препараттар/
ПВР – препараты второго ряда;
ҮҚП – үшінші қатардағы препаратта/ПТР – препараты третьего ряда;

8. Ем туралы ақпарат
Информация о лечении Қарқынды кезеңдегі медұйым
Медорганизация в интенсивной
фазе

Ем
бастаған
күн
Дата
начала

Ем.
аяқтаған
күн
Дата
окончания

Ем *
Лечение *

1

2

3

4

5

6Жалғастыру кезеңіндегі
медұйым
Медорганизация в
поддерживающей фазе

Ем
бастаған
күн
Дата
начала

Ем.
аяқтаған
күн
Дата
окончания

Ем *
Лечение *

1

2

3

4

5

6

 

* 1 – стационарлық/стационарное  2 – амбулаторлық/амбулаторное  3 –
шипажайлық/санаторное
Туберкулез процессінің асқынуы/: ия/да жоқ/нет
Осложнения туберкулезного процесса
Хирургиялық емі/Хирургическое лечение:   ия/да жоқ/нет
Басталған күні/Дата начала  ___/___/_____Аяқталған күні/Дата окончания___/___/_____

 9. Зертхана зерттемесінің қорытындылары/Результаты лабораторных исследованийӘдіс
метод

0 ай
(месяцев)

1 ай
(месяц)

2 ай
(месяца)

3 ай
(месяца)

4 ай
(месяца)

5 ай
(месяцев)

6 ай
(месяцев)

Қақырық жағындысының микроскопиясы (микр - ия мазка мокроты * )

Күні/дата

қорытынды (результат)

Зерттеу № (лаб №)

Қақырықтың дақылы *
(посев мокроты * )

Күні/дата

Қорытынды (результат)

Л - ЙBМГЗерттеу № (лаб№)

Рентгено - графия

Күні/дата

Ыдырау/
распад

7 ай
(месяцев)

8 ай
(месяцев)

9 ай
(месяцев)

10 ай
(месяцев)

11 ай
(месяцев)

12 ай
(месяцев)

15 ай
(месяцев)

18 ай
(месяцев)

21 ай
(месяц)

24 ай
(месяца)

27 ай
(месяцев)

30 ай
(месяцев)

33 ай
(месяца)

36 ай
(месяцев)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Ескерту/Примечание: B - BACTEC  по назначению клинициста
Молекулярлы - генетикалық/Молекулярно - генетический (МГ): Хайн - тест, G - Xpertсезімталдығы * * /чувствительность * *

Әдіс
метод

H

R

E

ZКүні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Л - Й

B

Молек -
ый
Молек -
лы

Л - Й

B

Л - Й

B

Л - Й

B

113код

Күні/датақорытынды (результат)S

Km

Am

Cm

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Lfx

Ofx

Pto/Eto

PAS

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Cs

Mfx

 

Күні/дата

қорытынды
(результат)

Күні/дата

қорытынды
(результат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Дәрі - дәрмектердің қысқартылған атаулары/Аббревиатура лекарств: Н – Изониазид;
R – Рифампицин; E – Этамбутол; S – Стрептомицин; Z – Пиразинамид; Am – Амикацин;
Km – Канамицин; Cm – Капреомицин; Cfx – Ципрофлоксацин; Ofx – Офлоксацин;
Lfx – Левофлоксацин; Mfx – Моксифлоксацин; Gfx – Гатифлоксацин; Pto – Протионамид;
Eto – Этионамид; Cs – Циклосерин; PAS – Парааминосалицилді
қышыл/Парааминосалициловая кислота;
* ең көп оң дәрежелі нәтижесі бар сынаманың қорытындысы мен күні көрсетіледі/указать
дату и результат того образца, в котором наибольшие положительные результаты
* * әріптерді көрсету қажет: С - сезімтал; Т – төзімді; Ө - өскін (указать буквы:
Ч - чувствительный; Уст - устойчивый; П – пророст)
Қысқартулар /Сокращение: Л - Й– Левенштейн - Йенсен; B - BACTEC; Молекулярные методы
(Х - Хайн; G - Xpert).

10. IV категория тәртібі, ем басталған күні, мөлшері (мг), мөлшерді өзгерту
және дәріні қабылдауды тоқтату
Режим категории IV, дата начала лечения, доза (мг), изменение дозы и отмена
приема лекарств

Күні/
Дата

H
300 мг

R
150 мг

Z
500 мг

E
400 мг

Km
1000 мг

Am
500 мг

Cm
1000 мг

Ofx
200 мг
400 мг

Lfx
250 мг
500 мг

Pto
250 мг

Eto
250 мг

Cs
250 мг

PAS
4000 мг
3% 400 мг
4000 мг
4000 мг
банка
(ложка)

Mfx
450 мг
400 мг
250 мг

Amx - Clv
500мг/125 мг
500мг/250 мг

Clr
500 мг
500 мл

Түсініктеме - мөлшерді
төмендету, уақытша
алып тастау, дәрінің
түрін өзгерту/
Комментарии - снижение
дозы, временная
отмена, изменение
лекарственных формы

           

                                   

Ескертулер:   тиісті тор сызықтарында препараттың тәуліктік мөлшері мен оны еңгізу
тәсілі көрсетіледі. Мысалы:   Cm 1000мг; Сs 750мг; PAS 8000мг
Примечание: в соответствующих клетках указывается суточная доза препарата в мг.
Например: Cm 1000мг; Сs 750мг; PAS 8000мг

ТБ 01 IV - категория  қосымшасы/Приложение к ТБ 01 - категория IV

11. IV санаттағы науқасқа ТБЕ өткізу қағазы/лист проведения НКЛ больного IV категории

1 - 36 беттер/страницы 1 - 36

Науқастың АЖТ/ФИО
больного:Туған күні/
Дата рождения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Емнің бастау күні/
Дата начала лечения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Жаһандық қор
жобасы/:
Проект
глобального
фонда:
__
|__|Мекен - жайы/көшесі,
бөлім:
Адрес/улица,
населенный пункт:Республикалық
бюджет/
Республиканский
бюджет:
__
|__|

ТБЕ
жауапты/Ответственный
за НКЛНауқастың салмағы
(кг)/Вес больного
(кг):Күнтізбелік ай/
Календарный месяц:

Емдеу мекемесі/
Лечебная организация:

қарқынды кезеңі/интенсивная фаза
жалғастыру кезеңі/поддерживающая
фазаПрепарат

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения

Саны/
Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

H

Таблетка

R

Капсула

Е

Таблетка

Z

Таблетка

Am

Флакон

Cm

Флакон

Km

Флакон

Mfx

Таблетка

Ofx

Таблетка

Lfx

Таблетка

Eto

Таблетка

Pto

Таблетка

Cs

Капсула

PAS

Флакон

PAS

Пакет

PAS

Мерная
ложка

Amx - Clv

Таблетка

Clr

Таблетка

Емделген айы/
Месяц лечения:20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Жоспар/
План

Қабылдау/
Принято

Босатылуы/
Пропущено

                                                                                                           

Ескерту: әрбір тор сызықта, бақылау кезінде дәріні бір рет қабылдаған жағдайда "v",
бақылау кезінде препараттарды екі рет қабылдағанда "vv" бақылау кезінде препараттарды
үш рет қабылдағанда "vvv" белгіленеді; "O" – препараттың тәуліктік мөлшері
қабылданбады; "Р" – жанама әсерлер пайда болғанда, препаратты дәрігер тоқтатса. ;
"Х" – препарат науқастың қолына бақылаусыз берілсе.
Примечание: в каждой клетке отмечается "v” - при однократном приеме препаратов под
контролем; "vv"  - при двукратном приеме препаратов под контролем;
"vvv" - при трехкратном приеме препаратов под контролем; "O" – пропустил прием суточной
дозы препарата; "P" – при побочной реакции, если препараты отменены врачом
"Х" - препарат отдан на  руки больному без контроля; " - " день, когда больной не должен
принимать ПТП (выходной день)

12. Емнің аяқталған күні/Дата окончания лечения_____/______/__________
Ем нәтижелері/Исходы лечения: Сауықты/Вылечен Ем аяқталды/Лечение завершено
Сәтсіз ем/Неудача лечения
Ем тәртібі бұзылды/Нарушение режима лечения
Ауыстырылды/Переведен IV категорияға ауыстырылды/Переведен в категорию IV
 Қайтыс болды/Умер: өлген күні/дата смерти _____/______/___________;
Қайтыс болу себебі/Причина смерти: ТБ - ден  өзге себептерден/другие причины
Қайтыс болған орны/Место смерти:   стационарда/в стационаре стационардан тыс/не в
стационаре

Ескертулер/Примечания__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Учаскелік  фтизиатр/Участковый фтизиатр: Тегі/фам. _______________аты/имя_________
әкесінің аты/отчество____________
Қолы/ Подпись ______________
Ем жүргізуші дәрігер/Лечащий врач: Тегі/фам. ________________аты/имя____________
әкесінің аты/отчество __________________________
Қолы/Подпись _______________

Информация актуальна: 16.07.2020
Способы доставки
Способы оплаты

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАТЕГОРИИ IV

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАТЕГОРИИ IV от компании Articul (Артикул), ТОО, Алматы (Казахстан). Купить МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАТЕГОРИИ IV со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!

LiveInternet