KZT
Медицинская  карта больного туберкулезом - Articul (Артикул), ТОО Алматы (Казахстан) - купить, цена, фото
Premium Standard
Отзывов: 1
Articul (Артикул), ТОО
+7 (777) 840-91-91
МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ
  • МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Под заказ | Оптом и в розницу
Цена:
1200 тг
Оплата:
Доставка:
Описание

Приложение 10
к приказу и. о. Министра здравоохранения
 Республики Казахстан
 от 31 июля 2012 года № 514

Приложение 1
к приказу и. о. Министра здравоохранения
 Республики Казахстан
 от 23 ноября 2010 года № 907

Форма

А4 форматы
Формат А4КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики КазахстанҚазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
м. а. 2010 жылғы
«23» қарашадағы № 907
бұйрығымен бекітілген
ТБ 01/е - нысанды
медициналық құжаттама

Ұйымның атауы
Наименование организации

Медицинская документация
Форма ТБ 01/у
Утверждена приказом и. о.
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «23» ноября  2010 года №
907

 ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ШАЛДЫҚҚАН НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ
МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ТМН/PMH_________________________________
Науқастың тіркеу №/Регистрационный № больного
________________

Тіркелген күні/Дата регистрации  _______/_________/___________________ КК/АА/ЖЖЖЖ
ДД/ММ/ГГГГ

Жеке куәлігінің (туу туралы куәлігі) номері/______
Номер удостоверения личности, свидетельство о
рождении
1. Науқас туралы ақпарат
Информация о больном

Тегі/Фамилия_________________________________
Аты/Имя __________Әкесінің аты/Отчество__________

Туған күні/Дата рождения: __/___/______ КК/АА/ЖЖЖЖ
ДД/ММ/ГГГГ

Жынысы/Пол:   ер/мужской;    әйел/женский
Нақты мекен - жайы: Белгісіз тұрғылықты орны жоқ -
болған жағдайда (бұдан әрі – БТОЖ)/без
определенного места жительства – при наличии
(далее – БОМЖ)
(Адрес фактического проживания)____облысы/область
________қаласы/ауданы_____________елді мекені
(город/район) (населенный пункт)
________көшесі/улица _______үй/дом________
пәтер/квартира телефон ___________________
Науқасқа жақын адамның ТАӘ____________________
(ФИО близкого лица)
Науқасқа жақын адамның мекен - жайы_______________
(Адрес близкого лица)___________________________
 Қазақстан Республикасы
азаматы/гражданин Республики Казахстан
шетелдік (елі) / (иностранец (страна))________
Ұлты/Национальность____________________________
Тұрғыны/Житель:  қала/город ауыл/село

2. Анықтау/Выявление

қаралу/обращение:   қауіпті топ/группа риска;
міндетті қаралатын контингент/обязательный
контингент; басқалар/прочие
алдын ала тексеру/профосмотр:   қауіпті
топ/группа риска; міндетті қаралатын контингент/
обязательный контингент; басқалар/прочие
өлгеннен кейін/посмертное:  қауіпті топ/группа
риска;   міндетті қаралатын контингент/
обязательный контингент;   басқалар/прочие

Алғашқы белгілері пайда болған күні/:
_______/_______/_________________
Дата появления первого симптома
БМСК қаралған күні/
_______/_______/_________________
Дата обращения в ПМСП
Туберкулезге қарсы ұйымға - болған жағдайда (бұдан
әрі – ТҚҰ) қаралған күні/ Дата обращения в
противотуберкулезную организацию– при наличии
(далее – ПТО)
______/________/__________________

3. Әлеуметтік - кәсіби мәртебесі
Социально - профессиональный статус

жұмысшы/рабочий  қызметкер/служащий
жұмыссыз/безработный  зейнеткер/пенсионер
мектеп жасына дейінгі бала/дошкольник оқушы/учащийся
студент/студент   өз бетінше жұмыспен
шұғылданушы/самозанятость
сотталған/осужденный тергеуде жүрген
адам/следственно - арестованный
жалпы емдеу жүйесінің - болған жағдайда (бұдан әрі –
ЖЕЖ)  қызметкері/медработник общей лечебной сети – при
наличии (далее – ОЛС)
ТҚҰ қызметкері/медработник ПТО
пенитенциарлық жүйе қызметкері/персонал
пенитенциарной системы
мигрант басқалар/другие

4. Қауіп - қатер факторлары
Факторы риска

қатынаста болған/контактный: туберкулез - болған
жағдайда (бұдан әрі – ТБ);
Көп дәріге төзімділік туберкулезі - болған жағдайда
(бұдан әрі – КДТ ТБ)/ туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью – при наличии (далее – МЛУ
ТБ) Кең - ауқымды дәріге төзімді туберкулезі - болған
жағдайда (бұдан әрі – КАДТ ТБ)/ туберкулез с широкой
лекарственной устойчивостью – при наличии (далее –ШЛУ
ТБ);  қант диабеті/сахарный диабет;
 нашақорлық/наркомания
 ішімдікке салыну/злоупотребление алкоголем;
соңғы 2 жыл ішінде бас бостандығынан айыру
орындарында болу/ нахождение в местах лишения свободы
за последние 2 года;
АҚТҚ/ВИЧ;     белгісіз/неизвестен
Басқалар/другие: босанғанннан кейін 1жылға дейінгі
кезеңдегі әйелдер/
/женщины в послеродовом периоде до 1года;
жүктілік/беременность

5. Науқасты жіктеу
Тип больного

 жаңа жағдай/новый случай  қайталануы/рецидив
сәтсіз ем/неудача лечения  үзілістен кейінгі
ем/лечение после перерыва
ауыстырылған/переведен
Басқалар/Другие: Туберкулездің микобактериясы  -
болған жағдайда (бұдан әрі – ТМБ( - ) қайталанған
ауру/рецидив микобактерии туберкулеза – при наличии
(далее – МБТ( - )
ТМБ ( - ) үзілістен кейінгі ем/лечение после перерыва
МБТ( - )
ТМБ( - ) сәтсіз ем/неудача лечения МБТ( - )

6. Туберкулездің шоғырлануы және ауру түрі
Локализация и форма туберкулеза

   Өкпе ТБ с. қ. біріккен өкпеден тыс ТБ
Легочный в т. ч. сочетанный с ВЛ

Өкпеден тыс ТБ
Внелегочный

Диагноз_______________________________________________
______________________________________________________
____________________ МКБ б/ша шифрі/_________________
шифр по МКБ

7. Зерттеу қорытындылары/Результаты исследования ем бастаған дейін 0 ай
до начала лечения 0 месяца

2 ай
2 месяца

3 ай
3 месяца
Исследования/
Зерттеулер

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

3 сынама
3 проба

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

Қақырық
жағынд - ң
микроскоско -
пиясы
(микроскопия
мазка мокроты)

Күні
(дата)қорытынды
(результат)Зерттеу №
(лаб. №)Қақырық -
тың
дақылы
(посев
мокроты)

Дақыл
(посев)

Әдіс (метод)

Л - Й

B

Л - Й

Л - Й

Л - Й

Күні (дата)қорытынды (результатт)Зерттеу № (лаб №)Сезімталдық
(ТЛЧ)

Әдіс (метод)

Л - Й

B

МГ

Күні (дата)Зертттеу № (лаб №)HREZSРентген

Күні (дата)Ыдырау (распад)113 код

Күні (дата)қорытынды (результат)4 ай
5 месяцев

5 ай
5 месяцев

ем аяғында
в конце лечения

 

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

1 сынама
1 проба

2 сынама
2 проба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Примечание: 1. Қақырық жағындының, дақылдың, сезімталдықтың қорытындысын, қақырық
жағындысын жинаған күннен санау керек/ Все результаты микроскопии, посевов, ТЛЧ считать
с даты сбора мокроты 2. Молекулярлы - генетикалық (МГ): Хайн - тест, G - Xpert - қажеттісін
тандаңыз/Молекулярно - генетический: Хайн - тест, G - Xpert - выбрать необходимое
ТДК/ДТК: ия/да жоқ/нет Жүргізілген жағдайда, күні/Если проведено, дата:
___ /____/____
ТКК/ПТК: ия/да жоқ/нет Жүргізілген жағдайда, күні/ Если проведено, дата:
___/____/_____

8. Ем туралы ақпарат/Информация о леченииҚарқынды кезеңдегі медұйым/
Медорганизация в интенсивной
фазе

Ем бастаған күн
/Дата начала

Ем аяқтаған күн/
Дата окончания

Ем * * /
Лечение * *

1

2

3

4Жалғастыру кезеңіндегі
медұйым/
Медорганизация в
поддерживающей фазе

Ем бастаған күн
/Дата начала

Ем аяқтаған күн/
Дата окончания

Ем * * /
Лечение * *

1

2

3

4

* * 1 – стационарлық/стационарное 2 – амбулаторлық/амбулаторное 3 – шипажайлық/
санаторно)
Туберкулез процессінің асқынуы/: ия/да жоқ/нет
Осложнения туберкулезного процесса
Хирургиялық емі/Хирургическое лечение: ия/да жоқ/нет
Басталған күні/Дата начала ___/___/_____Аяқталған күні/Дата окончания ___/___/________

9. Ем категориясы мен емдеу үлгісі/Категория и схема леченияI

II

қарқынды кезең/
интенсивная фаза

2HRZЕ 2HRZ(2S)
3HRZE 3HRZ2(S)1(E)
4HRZЕ 4HRZ2(S)2(E)

3HRZE(2S)
4HRZE(2S)
5HRZE(2S)

жалғастыру кезеңі/
поддерживающая фаза

4HR 4H3R3 8HR
7HR 7H3R3 9HR
4HRE 4H3R3E3 10HR
7HR 7HRE

5H3R3E3
5HRE

Ретровирустарға қарсы терапия басталды/: ия/да жоқ/нет
Антиретровирусная терапия начата Басталған жағдайда, күні/: _____/_____/_________
Если начато, дата начала
Котримоксазолмен алдын ала емі басталды/: ия/да жоқ/нет
Профилакт. терапия котримоксазолом начата Басталған жағдайда, күні/: ____/____/_____
Если начато, дата начала

10. Туберкулезге қарсы препараттар/Противотуберкулезные препаратықарқынды кезеңі/интенсивная фазаЕм баст.
дейнгі
салмағы/
Вес до
начала
______кг:

H 100мг
Н 300мг

Н инъекц
500мг мг

R 150мг

R 150инъец

Z 500мг

E 100мг

Е 400мг

S 1000мг

Белгіленген мөлшердегі түйдектелген препараттар микобактериясы - болған жағдайда (бұдан әрі – БМБП) / Комбинированные препараты с фиксированными дозами – при наличии (далее – КПФД)

H75R150Z400E275

H30R60Z150

Күні/Дата

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка/
ампула

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
капсула/
ампула

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измере -
ния
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
флакон

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

жалғастыру кезеңі/поддерживающая фаза

 

H100
Н300

R150

E100
Е400

БМБП/КПФД

 

H75R150

H150R150

H30R60

H60R60

 

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
капсула

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения
таблетка

                 

                             

11. Қарқынды кезеңіндегі науқасқа ТБЕ өткізу қағазы/Лист проведения НКЛ
больного на интенсивной фазе

1 - 7 беттер/страницы 1 - 7

Науқастың ТАӘ/ФИО
больного:Туған күні/
Дата рождения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Емнің бастау күні/
Дата начала лечения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Басқа да
қаражат
көзі (грант,
жергілікті
бюджет)/
__
|__|

Из других
источников
(грант,
местный
бюджет):

Мекен - жайы/көшесі,
бөлім:
Адрес/улица,
населенный пункт:Республикалық
бюджет/
Республиканский
бюджет:
__
|__|

Тікелей бақыланатын
емге -   болған
жағдайда (бұдан әрі –
ТБЕ) жауапты/
Ответственный за –
при наличии (далее
–НКЛ):

Науқастың салмағы
(кг)/Вес больного
(кг):

Емдеу мекемесі/
Лечебная организация:

Күнтізбелік ай/
Календарный месяц:

Препарат

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения

Саны/
Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

H

ампула

R

ампула

S

флакон

Z

таблетка

H

таблетка

R

капсула

E

таблетка

4 КПФД
(H75R150
Z400E275)

таблетка

3КПФД
(H30R60
Z150)

таблеткаЕмделген айы/
Месяц лечения:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Жоспар/
План

Қабылдау/
Принято

Босатылуы/
Пропущено                                                                                                         

Ескерту: әрбір тор сызықта, бақылау кезінде дәріні бір рет қабылдаған жағдайда "v",
бақылау кезінде препараттарды екі рет қабылдағанда "vv" бақылау кезінде препараттарды
үш рет қабылдағанда "vvv" белгіленеді; "O" – препараттың тәуліктік мөлшері
қабылданбады; "Р" – жанама әсерлер пайда болғанда, препаратты дәрігер тоқтатса. ;
"Х" – препарат науқастың қолына бақылаусыз берілсе.
Примечание: в каждой клетке отмечается "v" - при однократном приеме препаратов под
контролем; "vv"  - при двукратном приеме препаратов под контролем;
"vvv" - при трехкратном приеме препаратов под контролем; "O" – пропустил прием суточной
дозы препарата; "P" – при побочной реакции, если препараты отменены врачом
"Х" - препарат отдан на  руки больному без контроля; " - " день, когда больной не должен
принимать ПТП (выходной день).

11. Жалғастыру кезеңіндегі науқасқа ТБЕ өткізу қағазы/Лист проведения НКЛ
больного на поддерживающей фазе

1 - 7 беттер/страницы 1 - 7

Науқастың ТАӘ/ФИО
больного:Туған күні/
Дата рождения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Емнің бастау күні/
Дата начала лечения
кк/аа/жжжж
дд/мм/гггг

Басқа да
қаражат
көзі (грант,
жергілікті
бюджет)/
__
|__|

Из других
источников
(грант,
местный
бюджет):

Мекен - жайы/көшесі,
бөлім:
Адрес/улица,
населенный пункт:Республикалық
бюджет/
Республиканский
бюджет:
__
|__|

ТБЕ
жауапты/Ответственный
за НКЛ

Науқастың салмағы
(кг)/Вес больного
(кг):

Емдеу мекемесі/
Лечебная организация:

Күнтізбелік ай/
Календарный месяц:

Препарат

Өлшем
бірлігі/
Единица
измерения

Саны/
Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

H

амп

R

амп

S

фл

Z

табл

H

табл

R

капс

E

табл

4 КПФД
(H75R150
Z400E275)

табл

3КПФД
(H30R60
Z150)

таблЕмделген айы/
Месяц лечения:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Жоспар/
План

Қабылдау/
Принято

Босатылуы/
Пропущено                                                                                                         

Ескерту: әрбір тор сызықта, бақылау кезінде дәріні бір рет қабылдаған жағдайда "v",
бақылау кезінде препараттарды екі рет қабылдағанда "vv" бақылау кезінде препараттарды
үш рет қабылдағанда «vvv" белгіленеді; "O" – препараттың тәуліктік мөлшері
қабылданбады; "Р" – жанама әсерлер пайда болғанда, препаратты дәрігер тоқтатса. ;
"Х" – препарат науқастың қолына бақылаусыз берілсе.
Примечание: в каждой клетке отмечается "v" - при однократном приеме препаратов под
контролем; "vv"  - при двукратном приеме препаратов под контролем;
"vvv" - при трехкратном приеме препаратов под контролем; "O" – пропустил прием суточной
дозы препарата; "P" – при побочной реакции, если препараты отменены врачом
"Х" - препарат отдан на  руки больному без контроля; " - " день, когда больной не должен
принимать ПТП (выходной день)

12. Емнің аяқталған күні/Дата окончания лечения _______/_________/_____________

13. Ем нәтижелері/Исходы лечения: Сауықты/Вылечен Ем аяқталды/Лечение
завершено Сәтсіз ем/Неудача лечения Ем тәртібі бұзылды/Нарушение режима лечения
Ауыстырылды/Переведен   IV категорияға ауыстырылды/Переведен в категорию IV  Қайтыс
болды/Умер: өлген күні/дата смерти  _____/______/_______________________;

Қайтыс болу себебі/Причина смерти: ТБ - ден  өзге себептерден/другие причины
Қайтыс болған орны/Место смерти: стационарда/в стационаре стационардан тыс/не в
стационаре

14.  Сараптамасы алынды/Диагноз снят Ескертулер/Примечания: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Учаскелік фтизиатр/Участковый фтизиатр: Тегі/Фамилия____________аты/имя______________
әкесінің аты/отчество_______________қолы/подпись ________________
Ем жүргізуші дәрігер/Лечащий врач: Тегі/Фамилия_________________аты/имя_______________
әкесінің аты/отчество _____________________ қолы/подпись ________________

Информация актуальна: 16.07.2020
Способы доставки
Способы оплаты

Подробнее

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ от компании Articul (Артикул), ТОО, Алматы (Казахстан). Купить МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
LiveInternet