87077509735

info@articul.kz

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2010 года № 6697

В соответствии с подпунктами 5) и 9) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", в целях совершенствования и обеспечения сбора административных данных

Форма № 001 е, Науқастарды қабылдау және емдеуге жатқызудан бас тартуларды есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета приема больных и отказов в госпитализации

Форма ТБ 01 у ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ШАЛДЫҚҚАН НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Форма ТБ 01 у ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ШАЛДЫҚҚАН IV КАТЕГОРИЯЛЫҚ  НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ  КАТЕГОРИИ IV

Форма ТБ 03 у ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ШАЛДЫҚҚАН НАУҚАСТАРДЫ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ (ОБЛЫС, ҚАЛА, АУДАН)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ОБЛАСТЬ, ГОРОД, РАЙОН)

Форма ТБ 09 у Туберкулезбен ауыратын науқасты ауыстыру жолдамасы

Направление на перевод больного туберкулезом

Форма ТБ 11 у ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН IV САНАТТАҒЫ НАУҚАСТАРДЫ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАТЕГОРИИ IV

Форма ТБ 12 у ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРДЫ (ТҚП) ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Форма ТБ 14 у Больной имеет право

Форма ТБ 19 у ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ СТЕЛЛАЖДЫ

КАРТА СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТА ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Форма ТБ 20 у ЖӨНЕЛТПЕ ҚҰЖАТ

НАКЛАДНАЯ

Форма ТБ 002 у Жүкті, босанатын және жаңа босанған әйелдерді қабылдауды есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета приема беременных, рожениц и родильниц

Форма № ТБ 003 у СТАЦИОНАРЛЫҚ НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ № ______

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

Форма № ТБ 004-1 у ДӘРІГЕРЛІК ТАҒАЙЫНДАУЛАР ПАРАҒЫ (бюджеттік қаражат есебінен)

ЛИСТ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ (за счет бюджетных средств)

Форма № 005 у ЭРИТРОЦИТҚҰРАМДЫ ЗАТТАР ТРАНСФУЗИЯСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ ТРАНСФУЗИИ ЭРИТРОЦИТОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ

Форма № 005-1 у ҚАН КОМПОНЕНТТЕРІ, ПРЕПАРАТТАРЫ ТРАНСФУЗИЯСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ ТРАНСФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ, ПРЕПАРАТОВ КРОВИ

Форма № 005-2 у Қанның, оның компоненттері мен препараттарының мен диагностикалық стандарттардың қабылдануы мен таратылуын тіркеу журналы

Журнал регистрации поступления и выдачи крови, ее компонентов, препаратов, диагностических стандартов

Форма № 005-3 у науқасының трансфузиялық парағы

Трансфузионный лист больного

Форма № 005-4 у Медициналық ұйымдарда қанның компоненттері мен препараттарын есептен шығаруды және жоюды тіркеу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации списания и утилизации компонентов и препаратов крови в медицинских организациях

Форма № 006 у Ретроплацентарлық қанды жинауды есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета сбора ретроплацентарной крови

Форма № 007 у Науқастар мен стационардың төсек қорының қозғалыстарын есепке алу ПАРАҒЫ

ЛИСТОК учета движения больных и коечного фонда стационара

Форма № 007-1 у Стационардағы бос төсектерді есепке алу ПАРАҒЫ

ЛИСТОК Учета свободных коек в стационаре

Форма № 008 у Стационардағы операциялық әрекеттердi жазу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ записи оперативных вмешательств в стационаре

Форма № 009 у Инфузиялық-трансфузиялық заттарды құюды тіркеу журналы

Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред Аурухана бөлімшесі (отделение больницы)

Форма № 009-1 у Қан және оның компоненттері реципиенттерін есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета реципиентов крови и ее компонентов

Форма № 010 у СТАЦИОНАРДА БОСАНУДЫ ЖАЗУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ РОДОВ В СТАЦИОНАРЕ

Форма № 011 у Реанимация және жіті терапия бөлімшесіндегі (палатасындағы) тағайындаулар мен науқас жағдайының негізгі көрсеткіштерінің картасы

Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии

Форма № 011-1 у ОПЕРАЦИЯ КЕЗЕҢІ КАРТАСЫ

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Форма № 011-2 у Науқасты операциядан кейін бақылау картасы

Карта послеоперационного наблюдения пациента

Форма № 011-3 у АНЕСТЕЗИОЛОГТЫҢ КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА

Форма № 011-4 Реанимация және жіті терапия бөлімшесі (палатасы) науқасының ЗЕРТХАНАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ПАРАҒЫ

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ больного отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии

Форма № 011-5 у ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

ЛИСТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Форма № 011-6 у Жаңа туған нәрестенің реанимация және жіті терапия бөліміндегі науқас жағдайының негізгі көрсеткіштері мен тағайындаулары

Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Форма № 012 у Жүрек-қан тамырларына операция жасаудағы ОПЕРАЦИЯ КЕЗЕҢІНІҢ КАРТАСЫ

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА при проведении сердечно–сосудистых операций

Форма № 013 у Патологоанатомиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ (картасы)

ПРОТОКОЛ (карта) патологоанатомического исследования

Форма № 014 у Патологиялық–гистологиялық зерттеуге ЖОЛДАМА* (материалдың жолданған күні мен сағаттары)

НАПРАВЛЕНИЕ* на патолого-гистологическое исследование (дата и часы направления материала)

Форма № 015 у Мәйіттердің түсуі мен берілуін тіркеу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации поступлений и выдачи трупов

Форма № 016 у Стационар, бөлiмше немесе төсек бейiнi бойынша науқастар мен төсек қоры қозғалысын есепке алудың ЖИЫНТЫҚ ВЕДОМОСЫ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек

Форма № 017 у Биологиялық өлiмдi констатациялау АКТIСІ

АКТ констатации биологической смерти

Форма № 018 у Транспланттау үшін донор-мәйіттен ағзалар мен тіндерді алу АКТІСІ

АКТ об изъятии органов и тканей у донора-трупа для трансплантации

Форма № 019 у Ми өлімі негізінде өлімді констатациялау АКТІСІ

АКТ констатации смерти на основании смерти мозга

Форма № 021 у Республикалық деңгейде жоғары мамандандырылған консультациялық-диагностикалық көмек алуға ЖОЛДАМА

НАПРАВЛЕНИЕ  на получение высокоспециализированной консультативно-диагностической помощи на республиканском уровне

Форма № 022 у Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымдағы (бөлімшедегі) оқиғаларды тіркеу  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета происшествий в наркологической организации для принудительного лечения (отделении)

Форма № 022-1 у Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымның (бөлімшенің) изоляторында тұратын тұлғаларды есепке алу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета лиц, содержащихся в изоляторе наркологической организации для принудительного лечения (отделении)

Форма № 024 у Консервіленген сүйек кемігін есепке алу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ УЧЕТА консервированного костного мозга

Форма № 027-1 у Қатерлі ісікпен ауырған стационарлық науқастың  медициналық картасынан  КӨШІРМЕ* (барлық стационарларда толтырылады)

 ВЫПИСКА* из медицинской карты стационарного больного злокачественным новообразованием  (заполняется всеми стационарами)

Форма № 027-2 у Науқаста асқынған түрдегi қатерлі ісік (IV клиникалық топ)анықталған жағдайға толтырылатын ХАТТАМА*

ПРОТОКОЛ* на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования (клиническая группа IV)

Форма № 027-3 у Материалды цитологиялық зерттеуге ЖІБЕРУ

Направление материала на цитологическое исследование

Форма № 033 у Транспланттау үшін мәйіттің бүйрегін алу туралы  АКТ

АКТ об изъятии почки у трупа для трансплантации

Форма № 034у КОНСЕРВІЛЕНГЕН ДОНОРЛЫҚ ТІНДЕРДІҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) АҒЗАЛАРДЫҢ (АҒЗАЛАРДЫҢ БӨЛІКТЕРІ) ПАСПОРТЫ

ПАСПОРТ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ДОНОРСКОЙ ТКАНИ И (ИЛИ) ОРГАНА (ЧАСТИ ОРГАНА)

Форма № 041 у БҮЙРЕК ТРАНСПЛАНТАНТЫ БАР НАУҚАСТЫҢ КАРТАСЫ

КАРТА БОЛЬНОГО С ПОЧЕЧНЫМ ТРАСПЛАНТАНТОМ

Форма № 056 у Адамды психикалық бұзылуы (ауруы) бар деп тану туралы комиссиялық куәландырудың № __________ медициналық  қорытындысының түбіртегі

 Корешок медицинского заключения №_________ по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его больным с психическим расстройством (заболеванием)

Форма № 056 у Адамды психикалық бұзылуы (ауруы) бар деп тану туралы комиссиялық куәландырудың  медициналық қорытындысы № __________

 Медицинское заключение № ___________ по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его больным с психическим расстройством (заболеванием)

Форма № 066 у СТАЦИОНАРДАН ШЫҚҚАН АДАМНЫҢ КАРТАСЫ

КАРТАВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА

Форма № 066-1 у НАРКОЛОГИЯЛЫҚ СТАЦИОНАРДАН ШЫҚҚАН АДАМНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Форма 066-2 у ОНКОЛОГИЯЛЫҚ СТАЦИОНАРДАН ШЫҚҚАН АДАМНЫҢ КАРТАСЫ

КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Форма № 066-3 у Психиатриялық стационардан шыққан адамның СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА выбывшего из психиатрического стационара

Форма № 066-п у Емдеуді жалғастыратын науқастың СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА больного, продолжающего лечение

Форма № 066-5 у СТАЦИОНАРДАН ШЫҚҚАН АДАМНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ (жүкті, босанған әйелге және жаңа туған  (өлі туған) нәрестеге)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА  (беременной, родильницы и новорожденного

(мертворожденного))

Форма № 096 у БОСАНУ ТАРИХЫ

 ИСТОРИЯ РОДОВ

Форма № 097 у НӘРЕСТЕНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Форма № 102 у Нәрестелер бөлiмшесiнiң (палатасының) ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ отделения (палаты) новорожденных

Форма № 001-1 у Күндізгі стационардағы (емханадағы, ауруханадағы) науқастарды есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета больных дневного стационара (поликлиники, больницы)

Форма 001-4 у Консультацияға, диагностикалық зерттеуге  (керектісінің астын сызыңыз)  ЖОЛДАМА

НАПРАВЛЕНИЕ на консультацию, диагностическое исследование (нужное подчеркнуть)

Форма № 022-2 У ПСИХИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТЫ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ МАС БОЛУ КҮЙІ ФАКТІСІН АНЫҚТАУ ҮШІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУДЫ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА  УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА И СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ

Форма № 027 у Амбулаториялық, стационарлық (астын сызыңыз) науқастың медициналық картасынан КӨШІРМЕ

ВЫПИСКА из медицинской карты амбулаторного, стационарного (подчеркнуть) больного

Форма № 028 у Рентген зерттеулері кезінде дозалық жүктемелерді есептеудің* ҚОСЫМША ПАРАҒЫ

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ учета дозовых нагрузок при рентгеновских исследованиях* Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество)

Форма № 029 у ЕМШАРАЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОЦЕДУР

Форма № 035 у Дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындыларын жазу  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ для записи заключений врачебно-консультационной комиссии

Форма № 035-1 у Дәрігерлік – консультациялық комиссияның қорытындысы

 Заключение врачебно – консультационной комиссии

Форма № 035-2 у АНЫҚТАМА

 СПРАВКА

Форма № 035-3у ЕурАзЭҚ кіретін елдердегі еңбекші-мигранттың денсаулық жағдайы жөніндегі медициналық қорытынды

Медицинское заключение о состоянии здоровья трудящегося-мигранта государства-члена ЕврАзЭС

Форма № 036 у ЕҢБЕККЕ ЖАРАМСЫЗДЫҚ ПАРАҚТАРЫН ТІРКЕУ КІТАБЫ

 КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Форма № 038у СӨСҚ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФЗОЖ

Форма № 038-1 у Медицина ұйымының ақпараттық – оқыту жұмысын тіркеу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ регистрации информационно–образовательной работы медицинской организации

Форма № 039-5 у Рентген-диагностикалық бөлiмшесiнің, УДЗ және  компьютерлiк томография бөлмесiнiң жұмысын есепке алу  КҮНДЕЛIГI

ДНЕВНИК учета работы рентгенодиагностического отделения, кабинета УЗИ и компьютерной томографии

Форма № 039-6 у Емхананың әйелдер консультациясының орта медперсоналының жұмысын есепке алудың  жиынтық ведомосы

 Сводная ведомость  учета работы среднего медперсонала поликлиники женской консультации

Форма № 039-7 у Эндоскопиялық бөлімшенің (бөлмесінің) жұмысың есепке алу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ учета работы эндоскопического отделения (кабинета)

Форма № 039-8 у Функциялық диагностика бөлімшесінің (бөлмесінің)  жұмысын есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета работы отделения (кабинета) функциональной диагностики

Форма № 042 у Емдік дене шынықтыру бөлмесінде емделушінің  КАРТАСЫ

КАРТА лечащегося в кабинете лечебной физкультуры

Форма № 044 у Физиотерапия бөлімшесінде (бөлмесінде) емделуші науқастың КАРТАСЫ

 КАРТА больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении (кабинете)

Форма № 046 у Физиотерапиялық бөлімшенің (бөлменің) КҮНДЕЛІГІ

 ДНЕВНИК  физиотерапевтического отделения (кабинета)

Форма № 047 у Инерефлексотерапия бөлмесінде емделуші науқастың процедураларын есептеу КАРТАСЫ

 КАРТА  учета процедур больного, лечащегося в кабинете иглорефлексотерапии

Форма № 050 у Рентгенологиялық, ультрадыбыстық және компьютерлік-томографиялық зерттеулерді жазу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ  записи рентгенологических, ультразвуковых и компьютерно-томографических исследований

Форма № 058 у Инфекциялық ауру, тамақтан, кенеттен кәсіби улану, екпеге  әдеттегіден бөлек реакция болғаны туралы ШҰҒЫЛ ХАБАРЛАМА

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку

Форма № 060 у Инфекциялық ауруларды тіркеу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета инфекционных заболеваний

Форма № 065-2 у Венерологиялық аурумен ауырған адамға ЕСКЕРТУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ лицу, заболевшему венерической болезнью

Форма № 073 у Денесіне электрокардиоширатқыш (ЭКШ) қойылған науқастың КАРТАСЫ

 КАРТА больного с имплантированным электрокардиостимулятором

Форма № 074 у Амбулаториялық науқастарды тіркеу*  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации амбулаторных больных*

Форма № 089 у Өмірінде бірінші рет белсенді туберкулез, көбінесе жыныстық жолмен жұғатын инфекция, трихофития, микроспория, фавус, қышыма, трахома, психикалық ауру диагнозы қойылған науқас туралы ХАБАРЛАМА

 ИЗВЕЩЕНИЕ о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, инфекций, передающихся преимущественно половым путем, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания

Форма № 090 у Обыр немесе басқа қатерлi iсiк диагнозы өмiрiнде бiрiншi рет қойылған науқас туралы МӘЛIМДЕМЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования

Форма № 093 у ГБО СЕАНСТАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ

 КАРТА УЧЕТА СЕАНСОВ ГБО

Форма № 093-1 у ГБО СЕАНСТАРЫН ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ СЕАНСОВ ГБО

Форма № 094 у Мас болу немесе мас болуымен байланысты әрекеттер, ішімдікті көп мөлшерде  қолдану салдарынан уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы

АНЫҚТАМАҒА ТЕКСЕРУ ТАЛОНЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К СПРАВКЕ

о временной нетрудоспособности при заболеваниях вследствие опьянения или  действий, связанных с опьянением, злоупотреблением алкоголя

Форма № 094 у Мас болу немесе мас болуымен байланысты әрекеттер, ішімдікті көп мөлшерде қолдану салдарынан уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы

АНЫҚТАМА

СПРАВКА

о временной нетрудоспособности при заболеваниях вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением, злоупотреблением алкоголя

Форма № 095 у АНЫҚТАМАНЫҢ БАҚЫЛАУ ТАЛОНЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К СПРАВКЕ

Форма № 099 у Ерікті медициналық сақтандыру бойынша медициналық қызметке ақы төлеу (сақтандыру компаниясының атына  медициналық ұйым жолдайды)

 ЕСЕБІ

СЧЕТ

для оплаты медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию (направляется медицинской организацией в адрес страховой компании)

Форма № 099-1 у Телемедициналық консультация өткізу туралы

ӨТІНІМ

ЗАЯВКА

на проведение телемедицинской консультации

Форма № 099-2 у Телемедициналық консультацияға жіберілген пациенттердің есебін жүргізу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  учета пациентов, направленных на телемедицинскую консультацию

Форма № 099-3 у Телемедицина орталығының телекоммуникация каналын пайдалану туралы тіркеу  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ  учета использования канала телекоммуникаций телемедицинским центром

Форма № 099-5 у Телемедициналық консультация өткізу  ХАТТАМАСЫ

 ПРОТОКОЛ проведения телемедицинской консультации

Форма № 100 у Сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысы

Заключение судебно-психиатрической экспертизы

Форма № 101 у Сотталған адамды психиатриялық куәландыру қорытындысы

Заключение психиатрического освидетельствования осужденного

Форма 103 у ИКСИ ЭКҰ ШАРАСЫН ӨТКІЗУ ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫЭКОИКСИ

Форма 103 у-12 МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ № __

(выдается для предоставления в регистрирующие органы)

Форма 104 у Мәжбүрлеп емдеудегі тұлғаларды психиатриялық куәландырудың қорытындысы

Заключение психиатрического освидетельствования лица, находящегося на принудительном лечении

Форма № 105 у Стационарлық және амбулаториялық сот-психиатриялық сараптаманы тіркеу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации стационарной и амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

Форма № 105-1 у Сот-психиатриялық сараптама комиссиясының істері (қылмыстық және азаматтық) мен қорытындыларын қабылдауды, беруді тіркеу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации приема, выдачи дел (уголовных и гражданских) и заключений судебно-психиатрических экспертных комиссий

Форма 106 у-12 МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Форма 106-2 у-12 МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

Форма № 113 у Жүкті және босанатын әйелдің алмасу картасы

Обменная карта беременной и родильницы

Форма № 2009 у ТІРІ ТУҒАН, ӨЛІ ТУҒАН ЖӘНЕ 5 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ҚАЙТЫС БОЛҒАН  БАЛАЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ

 КАРТА УЧЕТА РОДИВШЕГОСЯ ЖИВЫМ, МЕРТВОРОЖДЕННОГО И УМЕРШЕГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ

Форма № 2009-1 у АНА ӨЛІМ-ЖІТІМІН ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ

 КАРТА УЧЕТА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Форма № 001-2 у Үйдегі стационар науқастарын есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета больных стационара на дому

Форма 001-3 у Стационарға*, күндізгі стационарға** емдеуге жатқызуға ЖОЛДАМА

НАПРАВЛЕНИЕ на госпитализацию в стационар*, в дневной стационар **

Форма № 001-5 у Консультацияға немесе диагностикалық зерттеуге  жіберілген науқасты есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета больных, направленных на консультацию или диагностическое исследование

Форма № 001-6 у Емдеуге жатқызуға жіберілген және емдеуге жатудан  бас тартқан науқастарды есепке алу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета больных, направленных на госпитализацию и отказа от госпитализации

Форма 003-2у Күндізгі стационар (емхана, аурухана), үйдегі стационар науқасының КАРТАСЫ

КАРТА больного дневного стационара (поликлиники, больницы), стационара на дому

Форма 025 у АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

Форма № 025-1 у АМБУЛАТОРЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫНА

 ЖАСӨСПІРІМГЕ ЖАПСЫРМА ПАРАҚ

Форма № 025-2 у Қорытынды (анықталған) диагноздарды тіркеуге арналған  СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛОН

 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛОН  для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов

Форма № 025-3 у ДИСПАНСЕРЛІК ЕСЕПТЕГІ АМБУЛАТОРЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ  МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫНА ЖАПСЫРМА ПАРАҚ

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ К МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ

САТЫЛЫҚ ЭПИКРИЗ

ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ

Форма № 025-4 у Дәрігердің қабылдауына арналған  ТАЛОН

 ТАЛОН на прием к врачу

Форма 025-5 у АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТIҢ КАРТАСЫ

КАРТА АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

Форма № 025-7 у БАЛАНЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ (СКРИНИНГТІҢ)

 СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (СКРИНИНГА) ребенка

Форма 025-8 у Профилактикалық медициналық тексеріп-қарау (скрининг) үшін

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ КАРТАСЫ

КАРТА АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

для профилактического медицинского осмотра (скрининга)

Форма № 025-9 у АМБУЛАТОРЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

Форма № 026 у БАЛАНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

(Мектеп, мектеп-интернат, балалар үйi, бала бақша, бүлдiршiндер бақшасы үшiн)

 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА РЕБЕНКА

(для школы, школы-интерната, детского дома, детского сада, яслей-сада)

Форма 026-1 у БАЛАНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ (балалар үйі үшін) (қыз бала)

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА РЕБЕНКА (для детского дома) (девочка)

Форма 026-2 у БАЛАНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ (балалар үйі үшін) (ұл бала)

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА РЕБЕНКА (для детского дома) (мальчик)

Форма № 030 у ДИСПАНСЕРЛІК ҚАДАҒАЛАУДЫҢ БАҚЫЛАУ КАРТАСЫ

 КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Форма 030-1 у «В» және «С» вирусты гепатиттерге тексерілгендер және ауыратын науқастарды жеке есепке алу картасы

Карта индивидуального учета обследованных и больных вирусными гепатитами «В» и «С»

Форма № 030-2 у Психикалық (есірткіден) бұзылысы бар адамды бақылау КАРТАСЫ

КАРТА наблюдения за лицом с психическим (наркологическим) расстройством

Форма 030-6 у ДИСПАНСЕРЛIК БАҚЫЛАУДЫҢ ТЕКСЕРУ КАРТАСЫ (онко)

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ (онко)

Форма № 031 у Дәрігерлерді үйге шақыртуды жазу КІТАБЫ

 КНИГА  записи вызовов врачей на дом

Форма № 032 у Үйде босануға көмектесуді жазу  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ записи родовспоможения на дому

Форма № 037 у Стоматологиялық емхананың, бөлімшенің, бөлменің стоматолог - (тіс) дәрігерінің жұмысын күнделікті есепке алу  ПАРАҒЫ

 ЛИСТОК ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача)  стоматологической поликлиники, отделения, кабинета

Форма № 037-1 у Ортопед (ортодонт) стоматолог-дәрігерінің күнделікті жұмысын есепке алу  ПАРАҒЫ*

 ЛИСТОК* ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда  (ортодонта)

Форма № 039 у Емханада (амбулаторияда), диспансерде, консультацияда, үйде науқастарды қарауды есепке алу  ВЕДОМОСЫ

 ВЕДОМОСТЬ  учета посещений в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации и на дому

Форма № 039-1 у Денсаулық пунктінің, фельдшерлік-акушерлік пункттің орташа медициналық персоналына қаралуды есепке алу ВЕДОМОСЫ

ВЕДОМОСТЬ учета посещений к среднему медицинскому персоналу  здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта

Форма № 039-2 у Барлық меншік нысанындағы стоматологиялық ұйымдарда стоматолог дәрігердің терапевтік және хирургиялық қабылдаулар жұмысының  ЖИЫНТЫҚ ВЕДОМОСЫ

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ежедневного учета работы врача-стоматолога терапевтического и хирургического приемов стоматологических организаций всех форм собственности

Форма № 039-3 у Стоматолог – ортодонт дәрігердің жұмысын есепке алудың  ЖИЫНТЫҚ ВЕДОМОСЫ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  учета работы врача-стоматолога-ортодонта

Форма № 039-4 у Стоматолог-ортопед дәрiгердiң жұмысын есепке алудың  ЖИЫНТЫҚ ВЕДОМОСЫ

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ учета работы врача-стоматолога-ортопеда

Форма № 040 у Дәрiгерге қаралуға алдын ала жазылу КАРТОЧКАСЫ

 КАРТОЧКА предварительной записи на прием к врачу

Форма № 043 у СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

Форма № 045 у Құтырмаға қарсы көмек алуға келгендер  КАРТАСЫ

КАРТА обратившегося за антирабической помощью

Форма № 048 у МЕКТЕП ОҚУШЫСЫНЫҢ САНАЦИЯЛЫҚ КАРТАСЫ

 САНАЦИОННАЯ КАРТА ШКОЛЬНИКА

Форма № 049 у Ауыз қуысын профилактикалық тексеріп-қарауды есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета профилактических осмотров полости рта

Форма № 052 у Профилактикалық флюорографиялық тексеріп-қарау КАРТАСЫ

 КАРТА профилактических флюорографических обследований

Форма № 053 у ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖАСТАРДЫҢ ЕМДЕУ КАРТАСЫ

ЛЕЧЕБНАЯ КАРТА ДОПРИЗЫВНИКА

Форма № 053 у  КЕСУ ТАЛОНЫ № __________

Әскерге шақыру жасына дейінгі жастардың емделу

картасының № ______ (әскерге шақыру жасына дейінгі  жастар емделіп болған соң толтырылып, аумақтық орган  арқылы әскери комиссариатқа жіберіледі)  ОТРЕЗНОЙ ТАЛОН № _________

лечебной карты допризывника № _________ (по снятии

 допризывника с лечения заполняется и направляется

 через территориальный орган в военкомат)

Форма № 054 у ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРҒАНҒА ДЕЙІНГІЛЕРДІҢ ЖЕКЕ  ТІЗІМІ жолдануы

ИМЕННОЙ СПИСОК ДОПРИЗЫВНИКОВ

Форма № 054-1 у ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРЫЛАТЫН ЖАСӨСПІРІМДЕР ТІЗІМІ ___ жылы туғандар, жолдануы

 ИМЕННОЙ СПИСОК ДОПРИЗЫВНИКОВ ______ годы рождения, направляемых тексерілуге (на обследование)

Форма № 054-2 у ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРЫЛАТЫН ЖАСӨСПІРІМДЕР ТІЗІМІ ___ жылы туғандар, жолдануы

ИМЕННОЙ СПИСОК ДОПРИЗЫВНИКОВ _______ (годов рождения, направляемых) диспансерлік қадағалауға (на диспансерное наблюдение в)

Форма 055у Пациентті клиентті және көрсетілген әлеуметтік қызметті тіркеу журналы

Журнал регистрации пациента клиента и оказанных социальных услуг

Форма № 057 у Медициналық ұйымдарға тіркеу талоны

 Талон прикрепления к медицинской организации

Форма № 059 у Балалар емханасының, емхана бөлімшесінің изоляторына баруды тіркеу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ регистрации посещений изолятора детской  поликлиники, отделения поликлиники

Форма № 061 у Дене шынықтырушы мен спортшының  ДӘРIГЕРЛIК – БАҚЫЛАУ КАРТАСЫ

 ВРАЧЕБНО – КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА  физкультурника и спортсмена

Форма № 062 у Спортшыны диспансерлік байқаудың  ДӘРІГЕРЛІК-БАҚЫЛАУ КАРТАСЫ

 ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА диспансерного наблюдения спортсмена

Форма № 063 у Профилактикалық екпелердің  КАРТАСЫ

КАРТА профилактических прививок

Форма № 064 у Профилактикалық екпелердi есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  учета профилактических прививок

Форма № 064-1 у Жаңа туған нәрестелерге (перзентхана) профилактикалық екпелердi есепке алу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета профилактических прививок новорожденным (роддома)

Форма № 064-2 у Вакциналар қозғаласының  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ движения вакцин

Форма № 065 у Жыныстық аурумен ауыратын науқастың  МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА  больного венерическим заболеванием

Форма № 065-1 у Саңырауқұлақтық аурумен ауырған науқастың МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА больного грибковым заболеванием

Форма № 066-4 у КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАРДА ЖӘНЕ ҮЙДЕГІ СТАЦИОНАРДА  ЕМДЕУДЕН ӨТКЕН АДАМНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ КАРТАСЫ

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОШЕДШЕГО ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ И СТАЦИОНАРЕ НА ДОМУ

Форма № 067 у Дене шынықтыру сабақтары мен спорт іс-шараларында көрсетілетін медициналық көмекті тіркеу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях  физической культуры и спортивных мероприятиях

Форма № 068 у Дене шынықтыру іс-шараларына медициналық қызмет  көрсетуді тіркеу  ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации медицинского обслуживания физкультурных

Форма № 069 у Амбулаторлық операцияларды жазу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ записи амбулаторных операций

Форма № 070 у Жолдама алуға АНЫҚТАМА

 СПРАВКА для получения путевки

Форма № 071 у Медициналық қорытынды

Медицинское заключение

Форма № 072 у САНАТОРИЙЛІК - КУРОРТТЫҚ КАРТА

САНАТОРНО - КУРОРТНАЯ КАРТА

Форма № 075 у Фельдшерлік-акушерлік пункттің бақылауында тұрған жүкті әйелдерді жазу  ДӘПТЕРІ

 ТЕТРАДЬ  записи беременных, состоящих под наблюдением  фельдшерско-акушерского пункта

Форма № 076 у Балалар мен жасөспірімдерге арналған САНАТОРИЯЛЫҚ-КУРОРТТЫҚ КАРТА

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА  для детей и подростков

Форма № 077 у ЖОЛДАМА №

ПУТЕВКА №

Форма № 078 у ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАР ҮШІН САНАТОРИЙГЕ ЖОЛДАМА

НАПРАВЛЕНИЕ В САНАТОРИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Форма № 079 у Сауықтыру лагерiне баратын мектеп оқушысына МЕДИЦИНАЛЫҚ АНЫҚТАМАСЫ

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА  на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь

Форма № 081 у ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТЫҢ АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ КАРТАСЫ

 АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ № _____________

Форма № 082 у Медициналық анықтамаға түбiртек Корешок к медицинской справке  № _____

Форма № 083 у МЕДИЦИНАЛЫҚ АНЫҚТАМА (Мемлекеттік автоинспекцияға көрсету үшін)

 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (для представления в Госавтоинспекцию) № _____

Форма № 084 у Жүкті әйелді басқа жұмысқа ауыстыру туралы  ДӘРІГЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о переводе беременной на другую работу

Форма № 085 у Туберкулезге қарсы диспансердің, аурухананың (емхананың),  туберкулезге қарсы диспансерлік бөлімшесінің (бөлмесінің)  УЧАСКЕЛІК МЕЙІРБИКЕСІНІҢ КАРТАСЫ

 КАРТА УЧАСТКОВОЙ МЕДСЕСТРЫ противотуберкулезного диспансера, противотуберкулезного

 диспансерного отделения (кабинета), больницы (поликлиники)

Форма № 086 уЖоғары оқу орындарына, колледждерге, орта арнаулы оқу орындарына, кәсіби-техникалық, техникалық училищелерге  түсушілерге, жұмысқа орналасатын жасөспірімдерге

толтырылатын (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды)

 МЕДИЦИНАЛЫҚ АНЫҚТАМА МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (врачебное профессионально-консультативное заключение) заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие  учебные заведения, колледжи, средние учебные заведения, профессионально-технические, технические училища и  поступающих на работу

Форма № 087 у Денсаулық сақтау ұйымы заң консультантының жұмысын жазу КIТАБЫ

 КНИГА  записи работы юрисконсульта организации здравоохранения

Форма № 088 у Медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберу

Направление на медико-социальную экспертизу

Форма № 108 у Алдын ала, кезеңдік немесе қосымша медициналық тексеруге жолдама

(Азаматтық және қызметтік қаруды сатып алуға, сақтауға, сақтауға және алып жүруге рұқсат алуға) (амбулаториялық картаға жапсырылады) Направление на предварительный, периодический или

дополнительный медицинский осмотр (для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношения гражданского и служебного оружия) (вклеивается в амбулаторную карту) № _____________

Форма 111 у Жүкті және жаңа босанған әйелдің ЖЕКЕ КАРТАСЫ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА

беременной и родильницы №___________________

Форма № 112 у ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (мальчик)

Форма № 112 у ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (девочка)

Форма № 116 у Учаскелiк (патронаждық) мейiрбикенiң (акушердiң) үйлерге барып жұмыс iстеуiн есепке алу  ДӘПТЕРI  ТЕТРАДЬ  учета работы на дому участковой (патронажной) медицинской  сестры (акушерки) (за) 20__ жыл (год) _____________ бойынша

Форма № 128 у  Инфекциялық аурулар кабинетінің жұмысын есепке алу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ учета работы кабинета инфекционных заболеваний

Форма № 130 у Ұйымның мөртабаны, шифры Штамп, шифр организации РЕЦЕПТ БАЛАҒА АРНАЛҒАН ЕРЕСЕККЕ АРНАЛҒАН ДЛЯ РЕБЕНКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (сызып қою керек - подчеркнуть) 20__ жылғы (года) "__" _____ (рецептің жазылған күні - дата выписки рецепта)

Форма № 131 у  ПРОФИЛИКАТИКАЛЫҚ ТЕКСЕРІП-ҚАРАУЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ  КАРТА УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ  № ______________________

Форма № 132 у ТҮБІРТЕГІ-КОРЕШОК Түбіртегі денсаулық сақтау ұйымында қалдырылады да, кейін бухгалтерияға тапсырылады Корешок остается в организации здравоохранения, затем передается в бухгалтерию Серия _______ № _____________  20__ жыл (год) "__" _________ (рецептінің жазылған күні, дата выписки рецепта)

Форма № 132 у Ұйымның мөртабаны, шифры штамп, шифр организации ТЕГІН НЕМЕСЕ ЖЕҢІЛДІКТІ РЕЦЕПТ РЕЦЕПТ БЕСПЛАТНЫЙ или ЛЬГОТНЫЙ (сызып қою керек – подчеркнуть СЕРИЯ ________ № ______ 20__ жыл (год) "__"______________ (рецептінің жазылған күні, дата выписки рецепта)

Форма № 133 у Дәрілік заттарды тегін және жеңілдікпен босатуға арналған рецептердің бланкілері есебін жүргізу кітабы Книга  учета бланков рецептов на бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств

Форма № 134 у  Дұрыс жазылып берілмеген рецептілерді тіркеу журналы  Журнал учета неправильно выписанных рецептов

Форма № 138 у АУРУ БАЛА КҮТУ ҮШІН ЖҰМЫСТАН УАҚЫТША БОСАТУ ТУРАЛЫ № ____ АНЫҚТАМАНЫҢ ТЕКСЕРУ ТАЛОНЫ КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К СПРАВКЕ № ____  О ВРЕМЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАБОТЫ ПО УХОДУ  ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ

Форма № 138 у  АУРУ БАЛАНЫ КҮТУ ҮШІН ЖҰМЫСТАН УАҚЫТША БОСАТУ ТУРАЛЫ  № ____ АНЫҚТАМА СПРАВКА № ____  О ВРЕМЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ

Форма № 278 у  Амбулаториялық науқастарды тіркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации амбулаторных больных (за) _______ 20__ жыл (год) бойынша

Форма № 279 у ДИСПАНСЕРЛІК БАҚЫЛАУ КАРТАСЫ  КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Форма № 003-4 у  МЕДБИКЕЛІК КҮТУ АУРУХАНАСЫНЫҢ СТАЦИОНАРЛЫҚ НАУҚАСЫНЫҢ  МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО БОЛЬНИЦЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

№ ________________________

Форма № 058-1 у ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР (ТЖ) ТУРАЛЫ ШҰҒЫЛ МӘЛІМЕТ ЖЕТКІЗУ  ЭКСТРЕННОЕ ДОНЕСЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ЧС)

Форма № 060-1 у Төтенше жағдайларды (ТЖ) есепке алу Журналы Журнал  учета чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Форма № 060-2 у АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың (ИБ (+) тіркеу журналы  Журнал регистрации ИБ(+) ВИЧ-инфицированных

Форма № 067-1 у Төтенше жағдайда апаттық медицина орталығында зақым шеккендердің (аурулар) қозғалысының күнделікті есептік парақшасы (8.00 соңғы тәулік бойынша)  Ежедневный листок учета движения пораженных (больных) в центре медицины катастроф  в чрезвычайных ситуациях (за истекшие сутки на 8.00)

Форма № 107 у№ ________ ОҢАЛТУ КАРТАСЫ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КАРТА № _________

Форма № 098 у  Шаруашылық есептегі (жеке) ұй дәрігерінің халықты қабылдауын  күнделікті оперативті есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ ежедневного оперативного учета приема населения врачом  хозрасчетной (частной) организации

Форма № 109 у  Жедел медициналық жәрдем станциясының (бөлімшесінің)  ШАҚЫРТУЛАРДЫ ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ  станции (отделения) скорой медицинской помощи

Форма № 110 у  Жедел және шұғыл медициналық жәрдем бригадасын шақырту картасы  Карта вызова бригады скорой и неотложной медицинской помощи

Форма № 110-1 у  УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕРГЕ ЖІБЕРІЛЕТІН ДАБЫЛ ПАРАҒЫ СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ

Форма № 114 у Жедел медициналық жәрдем станциясының  (сырқатнамасына тігіледі) ІЛЕСПЕ ПАРАҒЫ  СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ  станции скорой медицинской помощи  (подшивается к истории болезни)  № _____________

Форма № 114 у  Жедел медициналық жәрдем станциясының ілеспе парағының  ТАЛОНЫ (науқас ауруханадан шыққаннан немесе қайтыс болғаннан кейін  жедел жәрдем станциясына жіберіледі)  ТАЛОН  к сопроводительному листу станции скорой медицинской помощи (после выписки или смерти больного пересылается на станцию скорой помощи) № ___________

Форма № 115 у Жедел медициналық жәрдем станция жұмысының КҮНДЕЛІГІ  ДНЕВНИК  работы станции скорой медицинской помощи

Форма № 117 у 20__ жыл бойынша шақыртулардың қабылдануын, олардың шұғыл және  жоспарлы консультациялық көмектер бөлімшесінің орындауын тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации приема вызовов, их выполнения отделением экстренной и планово-консультативной помощи за 20__ год

Форма № 118 у  Санитариялық ұшуға ТАПСЫРМА ЗАДАНИЕ на санитарный полет  № _______________

Форма № 119 у (Консультант-дәрігерге) ТАПСЫРМА ЗАДАНИЕ (врачу-консультанту) № ____________

Форма № 119 у Тапсырманың орындалғаны туралы  АНЫҚТАМА СПРАВКА о выполнении задания

Форма № 120 у Жоспарлы шығуды (ұшып шығуды) тіркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации плановых выездов (вылетов)

Форма № 121 у Балалар үйіне балаларды қабылдауды есепке алу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ учета приема детей в дом ребенка

Форма № 122 у Бөбектер бақшасына балаларды қабылдауды есепке алу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета приема детей в ясли-сад

Форма № 123 у Бөбектер бақшасына балалардың күнделікті келуін есепке алу ТАБЕЛІ ТАБЕЛЬ  учета ежедневной посещаемости детей ясли-сада

Форма № 124 у  Баланың тамақтануын жазу (жасы 9 айға дейінгі балаларға толтырылады)  КАРТАСЫ

 КАРТА записи питания ребенка (заполняется на детей в возрасте  до 9 месяцев)

Форма 125 у ЭКҰ ТАҒАЙЫНДАУ ПАРАҒЫ ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКО

Форма № 150 у  Гемодиализ емшараларын есепке алу  КАРТАСЫ КАРТА учета процедур гемодиализа

Форма № 150-1 у  ЭКСТРАКОРПОРАЛДЫҚ ГЕМОКОРРЕКЦИЯНЫҢ  КАРТАСЫ  КАРТА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ

Форма № 150-2 у Экстракорпоралдық гемотүзету бөлмесі  ПЛАЗМАФЕРЕЗ КАРТАСЫ  КАРТА ПЛАЗМАФЕРЕЗА Кабинет экстракорпоральной гемокоррекции

Форма № 150-3 у  Экстракорпоралдық гемотүзету бөлмесі  (қанның ультракүлгін сәулеленуі, қанның лазерлік сәулеленуі) КАРТАСЫ  КАРТА  (ультрафиолетового облучения крови, лазерного облучения крови)  Кабинет экстракорпоральной гемокоррекции

Форма № 150-4 у  ЭКСТРАКОРПОРАЛДЫҚ ГЕМОТҮЗЕТУ БӨЛМЕСІ плазманы сүзгілеу КАРТАСЫ

 КАРТА  плазмофильтрации  КАБИНЕТ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ  № _________

Форма № 202 у  ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Форма № 212 у ЖҮРЕК ҚЫЗМЕТІНІҢ ФАЗАЛЫҚ ТАЛДАУ (ПОЛИКАРДИОГРАФИЯ)  ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛИКАРДИОГРАФИЯ)

Форма № 213 у Эхокардиографиялық тексеру КАРТАСЫ КАРТА  эхокардиографического обследования

Форма № 213-2 у Емдік дене шынықтыру бөлмесінде емделушінің КАРТАСЫ  КАРТА лечащегося в кабинете лечебной физкультуры

Форма № 225 у ӨаЭФЗ ХАТТАМАСЫ-өңеш арқылы электрофизиологиялық зерттеу ПРОТОКОЛ ЧпЭФИ – чрезпищеводного электрофизиологического исследования № ___________

Форма № 226 у  РЕОГРАФИЯ

Форма № 229 у ЗОНАЛЬДЫҚ РЕОГРАФИЯ  ЗОНАЛЬНАЯ РЕОГРАФИЯ

Форма № 231 у СПИРОГРАФИЯ

Форма № 243 у ЭХОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Форма № 243-1 у Электроэнцефалография

Форма № 246 у ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ ҚАН ТАМЫРЛАРЫН ФУНКЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

Форма № 247 у УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Форма № 247-1 у Емшек бездерін зерттеу хаттамасы  Протокол исследования грудных желез

Форма № 247-2 у УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ТЕКСЕРУ  (жатыр, жатыр мойыны, аналық без) УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (матки, шейки матки, яичника)

Форма № 247-3 у Жүкті әйелді ультрадыбыстық зерттеу Ультразвуковое исследование беременной

Форма № 247-3 1у Жүктіліктің 1 триместріндегі ультрадыбыстық зерттеудің хаттамасы (Протокол ультразвукового исследования в 1 триместре беременности)

Форма № 247-3 2у  Жүктіліктің 2  және 3 триместріндегі  ультрадыбыстық зерттеудің хаттамасы (Протокол ультразвукового исследования во 2 и 3 триместрах беременности)

Форма № 247-4 у Ультрадыбыстық зерттеу (бауыр, от қабы, ұйқыбез, көкбауыр, бүйректер) Ультразвуковое исследование  (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)

Форма № 247-5 у ҚУЫҚТЫ УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТЕУ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Форма № 247-6 у ҚАЛҚАНША БЕЗДІ УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Форма № 247-7 у ҚУЫҚ АСТЫ БЕЗІН УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ  УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Форма № 264 у ҚАН ҮЛГІЛЕРІН ИФТ ӘДІСІМЕН АИТВ-ға АНТИДЕНЕЛЕРІНЕ ЗЕРТТЕУГЕ №______ тізімдік ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ №_______посписочное  НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ КРОВИ МЕТОДОМ ИФА НА АНТИТЕЛА К ВИЧ

Форма № 264-1 уВирусқа қарсы АИТВ дезоксирибонуклеиндық қышқылды (ДНК) анықтау

үшін полимеразды тізбекті реакцияға (ПТР) түскен материалды тіркеу журналы Журнал регистрации материала, поступившего на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для определения провирусной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВИЧ

Форма № 264-2 у АИТВ вирустық жүктемесіне түскен материалды тіркеу журналы Журнал регистрации материала, поступившего на вирусную нагрузку ВИЧ

Форма № 264-3 у ПЦР әдісімен тексерудің қорытындысы Результат исследования методом ПЦР Тіркеу № _____________ Регистрационный №

Форма № 264-4 у  ПЦР-ге жолдама сапалық сандық (қажеттісін сызу керек)  Направление на ПЦР качественное количественное  (необходимое подчеркнуть)___________  жұқпа түрі ( вид инфекции)

Форма № 264-5 у Вирустық жүктемеге жолдама Направление на вирусную нагрузку  ____________

 жұқпаның түрі (вид инфекции)

Форма № 264-6 у АИТВ инфекциясы бар аналардан туған балаларға  арналған ПТР жолдама Направление на ПЦР для детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей  АИТВ ДНК вирустық анықтама (определение провирусной ДНК ВИЧ)

Форма № 264-7 у АИТВ-ға вирустық жүктемеге  ЖОЛДАМА  НАПРАВЛЕНИЕ на вирусную нагрузку на ВИЧ

Форма № 264-8 у ҚАН ҮЛГІЛЕРІН ИФТ ӘДІСІМЕН АИТВ-ға АНТИДЕНЕЛЕРГЕ ЗЕРТТЕУГЕ № ____ жеке ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ индивидуальное № _______ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ КРОВИ МЕТОДОМ ИФА НА АНТИТЕЛА К ВИЧ

Форма № 264-9 у АИТВ-ның антиретротровирустық препараттарға резистенттілігіне жолдама Направление  на резистентность ВИЧ к антиретровирусным препаратам

Форма № 264-10 у АИТВ-тың антиретровирустық препараттарға тұрақтылығын  анықтау нәтижелерін тіркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации результатов на определение резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам

Форма № 265 у Референс зертханаға қанда АИТВ-ға антиденелердің болуын зерттеуге ЖОЛДАМА № _________ НАПРАВЛЕНИЕ № ______ на исследование крови на наличие антител к ВИЧ – в референс лабораторию

Форма № 265-1 у АИТВ-ның антиретровирустық препараттарға төзімділігін зерттеу нәтижесі Результат исследования резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам Тіркеу

 № ________ Регистрационный №

Форма № 266 у Зерттеуге келген материалды тіркеу журналы Журнал регистрации материала, поступившего на исследование

Форма № 267 у АИТВ антиденелеріне ИФТ-дағы оң нәтижелі қан сарысулары мониторингінің ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ  мониторинга положительных сывороток в ИФА на антитела к ВИЧ

Форма № 267-1 у АИТВ-ға антиденесіне қайта бақылау сарысуын тiркеу және есепке алу ЖУРНАЛЫ (референс-зертханалар үшін)

ЖУРНАЛ регистрации и учета переконтрольных сывороток на антитела к ВИЧ (для референс-лаборатории)

Форма № 267-2 у Иммуноблот нәтижелерiн есепке алу ЖУРНАЛЫ (иммуногоблотин әдісімен тексеріс жүргізетін зертханалар үшін)  ЖУРНАЛ  учета результатов иммуноблота  (для лабораторий проводящих исследования методом  иммуногоблотинга)

Форма № 267-3 у ИФТ-ға алғашқы оң нәтижелі қан сарысуларын тіркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ Мониторинга положительных сывороток в ИФА на ______

Форма № 268 у АИТВ-инфекциясын  жұқтырған адамдардың оң нәтижелі сарысуы қозғалысының

 ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ движения положительных сывороток от ВИЧ-инфицированных

Форма № 269 у Жұқтырылған материалдарды залалсыздандыру  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ обеззараживания инфицированных материалов

Форма № 270 у АИТВ-ға антиденелерді тексеру ҚОРЫТЫНДЫСЫ (диагностикалық зертхана) РЕЗУЛЬТАТ Исследования на антитела к ВИЧ (диагностическая лаборатория) №______________

Форма № 270-1 у АИТВ ЖИТС-мен сырқаттанудың үдеу көрсеткішінің есеп беру нысаны  Отчетная форма показателя прогрессирования  заболеваемости ВИЧ СПИДом

Форма № 270-2 у АИТВ-инфекциясын жұқтырып қайтыс болған адамдарды есепке алу журналы Журнал учета умерших ВИЧ-инфицированных

Форма № 270-3 у АИТВ-инфекциясын жұқтырған жүкті әйелдер мен жүктіліктің аяқталуын есепке алу журналы Журнал учета ВИЧ-инфицированных беременных и исходов  беременностей

Форма № 270-4 у АИТВ-ға тестке дейін және тесттен кейін консультация беруді есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета проведения до и после тестового консультирования на ВИЧ

Форма № 270-5 уАИТВ инфекциясы және ТБ бірлескен ауруларға жүргізілген  профилактикалық шаралар мен (АРТ) емдеуді есепке алу журналы Журнал учета проведения профилактических мероприятий и лечения (АРТ) больным с сочетанной инфекцией - ВИЧ ТБ

Форма № 270-6 у АИТВ жұқтырған анадан туған баланы есепке алу журналы Журнал учета ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери

Форма № 271 у Зертхана қызметкерлерін тексеруді тіркеу ЖУРНАЛ  ЖУРНАЛ  регистрации обследования сотрудников лаборатори

Форма № 272 у АИТВ қарсы антиденелерге тексерілгені туралы сертификатты беру ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ выдачи сертификатов об обследовании на антитела к ВИЧ

Форма № 272-1 уРеференс-зертханаға қайта тексеруге түскен қан сарысуының  нәтижелерін тіркеу және есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации и учета результатов сывороток крови,  поступивших на переконтроль в референс-лабораторию

Форма № 274 у АИТВ – ИНФЕКЦИЯСЫ ТУРАЛЫ ШҰҒЫЛ ХАБАРЛАМА ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ВИЧ – ИНФЕКЦИИ

Форма № 274-1 у ЖИТС диагнозының  өзгергені туралы хабарлама Донесения об изменении диагноза – СПИД

Форма № 275 у ЖИТС-пен ауырған немесе АИТВ-инфекциясын тасушы  адаммен жасырын әңгiмелесу ПАРАҒЫ  ЛИСТ  конфиденциального собеседования с лицом, больным СПИД  или носителем ВИЧ-инфекции

Форма № 277 у Зертханашы – дәрігердің жұмысын есепке алу КҮНДЕЛІГІ  ДНЕВНИК учета работы врача - лаборанта

Форма № 280 у Бракераждық журнал Бракеражный журнал

Форма № 281 у Қанды СD-4, СD-8 тексеру үшін берілген  № _____ жолдама Направление № _________ на исследование крови на СD-4, СD-8

Форма № 281-1 у CD-4,CD-8 анықтау үшін алынған үлгілердің қорытындысын тіркеу журналы

Журнал учета результатов образцов, поступающих для определения CD-4,CD-8

Форма № 281-2 у CD -4, CD-8 тексерілген қанның қорытындысы Результаты исследования крови на CD -4, CD-8 № ____________________

Форма № 170 у МӘЙІТТІҢ СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАПТАМА САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА  №

Форма № 170-1 у КУӘЛАНДЫРУДЫ СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАПТАМА  САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМОГО  №

Форма № 170-2 у СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ АКТІСІ  АКТ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ №

Форма № 173 у МЕДИЦИНАЛЫҚ-КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ САРАПТАМА САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №

Форма № 173-1 у СОТ-БИОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА  САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №

Форма № 173-2 у МОЛЕКУЛАРЛЫ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ САРАПТАМА САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  №

Форма № 173-3 у ЗАТТАЙ АЙҒАҚТАРДЫ СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ АКТІСІ  АКТ СУДЕБНО МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ №

Форма № 176 у СОТ-ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №

Форма № 177 у ХИМИЯЛЫҚ -ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА САРАПШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ№

Форма № 177-1 у ХИМИЯЛЫҚ -ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ  АКТІСІ АКТ  ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ №

Форма № 178 у Сот-медициналық зертханаға ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ  в судебно-медицинскую лабораторию

Форма № 179 у ХИМИЯЛЫҚ-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГЕ ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ  НА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Форма № 180 у СОТ-ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГЕ ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ НА СУДЕБНО ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Форма № 181 у Сот - медициналық мәйiтханасында мәйiттердi тiркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации трупов в судебно-медицинском морге

Форма № 182 у Куәландырудың сот-медициналық сараптамаларын тiркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации судебно-медицинских экспертиз свидетельствуемых

Форма № 182-1 у  Медициналық құжаттама бойынша сот-медициналық сараптамаларды тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации судебно-медицинских экспертиз по медицинской  документации

Форма № 182-2 у Жыныстық жағдайлар (қылмыстар) бойынша сот-медициналық  сараптамаларды тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации судебно-медицинских экспертиз по половым состояниям, преступлениям

Форма № 182-3 у Сот-медициналық куәландыруды тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации судебно-медицинских освидетельствований

Форма № 183 у Комиссиялық сот-медициналық сараптамаларды тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации комиссионных судебно-медицинских экспертиз

Форма № 184 у Зертханада заттай айғақтар мен олардың құжаттарын тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации вещественных доказательств и документов к ним в лаборатории

Форма № 184-1 у  Зертханада заттай айғақтардың сот-медициналық зерттеуін тіркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации судебно-медицинских исследований  вещественных доказательств в лаборатории

Форма № 185 у  Сот-биологиялық бөлімде (бөлімшеде) жұғынды және тампон  зерттеулерді тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации исследований мазков и тампонов  в судебно-биологическом отделе (отделении)

Форма № 186 у Сот-биологиялық бөлімде (бөлімшеде) мәйiт қанын зерттеуді тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации исследований трупной крови в  судебно-биологическом отделе (отделении)

Форма № 186-1 у Тірі адамдардың қанын сот-биологиялық бөлімде (бөлімшеде)  зерттеуді тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации исследований крови живых лиц в судебно –  биологическом отделе (отделении)

Форма № 186-2 у Тірі адамдардың қанын молекулярлы-генетикалық бөлімде  зерттеуді тіркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации исследований крови живых лиц в молекулярно-генетическом отделе

Форма № 188 у САРАПШЫНЫҢ (ЛАРЫНЫҢ) ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА (ЭКСПЕРТОВ) №

Форма № 189 у Сот-медициналық сарапшының қорытындысына орай консультация  алуға, рентгеналогиялық зерттеуге  ЖОЛДАМА № _________ НАПРАВЛЕНИЕ  на консультацию, рентгенологическое исследование к заключению  судебно-медицинского эксперта

Форма № 190 у Сот-гистологиялық бөлімде (бөлiмшеде) материалдар мен  құжаттарды тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации материалов и документов в  судебно-гистологическом отделе (отделении)

Форма № 191 у Мәйiтханада киiмдердi, заттай айғақтарды, бағалы  заттар мен құжаттарды тiркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге

Форма № 200 у (№ _______ сериялы бақылаудағы сарысудың қайта өндірілуінің параметрлерін зерттеу нәтижелерін)  БАҚЫЛАУ КАРТАСЫ  КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА (контроль воспроизводимости результатов исследования параметров контрольной сыворотки серии № _______)

Форма № 201 у ҚАН ТАЛДАУЫНА ЖОЛДАУ  НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗ КРОВИ  № ___________

Форма № 202 у Қанды биохимиялық генетикалық скринингке жолдау Направление крови на биохимический генетический скрининг

Форма № 204 у Микробиологиялық зерттеуге (алғашқы рет, қайталап)  ЖОЛДАМА  НАПРАВЛЕНИЕ на микробиологическое исследование (первичное, повторное) № ________

Форма № 205 у Санитариялық-микробиологиялық зерттеуге  ЖОЛДАМА  НАПРАВЛЕНИЕ  на санитарно-микробиологическое исследование

Форма № 205 у Санитариялық-микробиологиялық зерттеу  НӘТИЖЕСІ  РЕЗУЛЬТАТ  санитарно-микробиологического исследования

Форма № 206у Антиглобулиндік тестіге ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ на антиглобулиновый тест № ____________

Форма № 207у Қанды иммуногематологиялық зерттеудің НӘТИЖЕСІ РЕЗУЛЬТАТ иммуногематологических исследований крови №_________

Форма № 208 у ГЛЮКОЗАНЫҢ ТӘУЛІКТІК ЭКСКРЕЦИЯСЫН  ТАЛДАУ  АНАЛИЗ  СУТОЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ ГЛЮКОЗЫ  № _______

Форма № 210 у НЕСЕП ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ МОЧИ № ______

Форма № 211 у ЗИМНИЦКИЙ БОЙЫНША НЕСЕП ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ № ________

Форма № 214 у А-амилаза белсенділігі ҚАН ЖӘНЕ НЕСЕП ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ КРОВИ И МОЧИ  активность а-амилазы  № _____

Форма № 215 у Несептің пішіндік әлементтері санын анықтау  ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ  определение количества форменных элементов мочи № ____  20__ жылғы (года) "__" _____________ биоматериал алынған күн (дата взятия биоматериала)

Форма № 216 у ҚАҚЫРЫҚТЫ ЭКСПРЕСС ЗЕРТТЕУ (АЛГОРИТМДІК ТАЛДАУ) ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ (АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Форма № 216-1 у ҚАҚЫРЫҚ ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ МОКРОТЫ

Форма № 216-2 у ПЛЕВРАЛЫҚ СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ № ______

Форма № 217 у ҚУЫҚ АСТЫ БЕЗІ СЕКРЕТІНІҢ ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ  № __________

Форма № 218 у Несеп-жыныс ағзалары мен тік ішектен бөлінген сұйықтар ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ отделяемого мочеполовых органов и прямой кишки №_____ 20___ жылғы (год_________ биоматериал алынған күн (дата взятия биоматериала)

Форма № 219 у КОПРОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ КОПРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № _________

Форма № 220 у Гельминттер жұмыртқасы, жасырын қан, стеркобилин, билирубин НӘЖІС ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ КАЛА  яйца гельминтов, скрытая кровь, стеркобилин, билирубин  № __________

Форма № 221 у АСҚАЗАН СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ ТАЛДАУЫ  фракциялық зерттеу  АНАЛИЗ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО  фракционное исследование  № _________

Форма № 222 у ҰЛТАБАРДЫ СҮҢГІЛЕУ ҚАРТАСЫ  КАРТА ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Форма № 222-1 у ДУОДЕНАЛ СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО

Форма № 223 у ЖҰЛЫН СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ № _______ 20__ жылғы (года) ______________  биоматериал алынған күн (дата взятия биоматериала)

Форма № 224 у ҚАН ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ КРОВИ № _________ кеңейтілген (развернутый)

Форма № 227 у СҮЙЕК КЕМІГІ ПУНКТАТЫНЫҢ ТАЛДАУЫ  № __________ АНАЛИЗ ПУНКТАТА КОСТНОГО МОЗГА  20__ жылғы (года) “__” _______________ материал алынған күн (дата взятия материала)

Форма № 228 у ҚАННЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ №______

Форма № 230 у БИОХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ РЕБЕРГ СЫНАМАСЫ  БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБА РЕБЕРГА № __________

Форма № 232 у ҚАН ТАЛДАУЫ ГЛЮКОЗАМЕН ЖҮКТЕУГЕ ТӨЗІМДІЛІК СЫНАМАСЫ  АНАЛИЗ КРОВИ ПРОБА НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НАГРУЗКЕ ГЛЮКОЗОЙ № ____________

Форма № 233 у НЕСЕППЕН ФОСФОР, КАЛЬЦИЙ, ОКСАЛАТТАРДЫҢ  ТӘУЛІКТІК ЭКСКРЕЦИЯСЫ  CУТОЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ  С МОЧОЙ ФОСФОРА, КАЛЬЦИЯ, ОКСАЛАТОВ

Форма № 234 у Электролиттер мөлшерiне  ҚАН ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ КРОВИ содержания электролитов

 № ___________

Форма № 235у Гормондар мен медиаторлардың мөлшерін анықтау ҚАН ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ КРОВИ содержание гормонов и медиаторов №_________

Форма № 236 у ГОРМОНДАР МЕН МЕДИАТОРЛАР МӨЛШЕРIНЕ НЕСЕП ТАЛДАУЫ  АНАЛИЗ МОЧИ  НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ И МЕДИАТОРОВ  № ___________

Форма № 237 у Коагуологиялық зерттеу ҚАН ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ КРОВИ коагуологические исследования

Форма № 238 у ТАЛДАУ  АНАЛИЗ № ___________ Қанды LE- клеткаға зерттеу (Исследование крови на LE - клетки)

Форма № 239 у МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ  РЕЗУЛЬТАТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № __________

Форма № 240 у Микробиологиялық зерттеу мен ажыратып алынған культуралардың химиятерапиялық препараттарға сезiмталдығын анықтау нәтижелерi  № ______ Результат микробиологического исследования и определения  чувствительностивыделенных культур к химиотерапевтическим  препаратам

Форма № 240-1 у Перзентханалардан, ауруханалардан, шаштараздардан және  басқалардан әкелiнген материалды микробиологиялық зерттеулер ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  микробиологических исследований материала из роддомов, больниц, парикмахерских и прочее

Форма № 240-2 у Иерсинниозға микробиологиялық зерттеулер ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ микробиологических исследований на иерсинниоз

Форма № 240-3 у Мал шаруашылығы өнiмдерiндегi антибиотиктердің қалдық  мөлшерін анықтаудың микробиологиялық зерттеулер  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  микробиологических исследований по определению остаточных   количеств антибиотиков в продуктах животноводчества

Форма № 240-4 у Ыдыстар мен қоректiк орталарды бақылауи ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ контроля посуды и питательных сред

Форма № 240-5 у Тағамнан улануларды микробиологиялық зерттеулердiң ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ  РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ  микробиологических исследовании пищевых отравлении

Форма № 240-6 у Микрофлора мен антибиотиктерге сезiмталдығына микробиологиялық зерттеулер  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  микробиологических исследовании на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

Форма № 240-7 у Қанды гемокультураға микробиологиялық зерттеулер  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ микробилогических исследований крови на гемокультуру

Форма № 240-8 у Қанды стерильдiгiне микробиологиялық зерттеулер  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  микробиологических исследовании крови на стерильность

Форма № 240-9 у  Емдiк балшықтарды микробиологиялық зерттеулердiң ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ микробиологических исследовании лечебных грязей

Форма № 240-10 у Қанды безгекке зерттеулердi есепке алу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета исследований крови на малярию

Форма № 240-11 у Қанды эхинококка зерттеулердi есепке алу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета исследовании крови на эхинококк

Форма № 240-12 у Күнделiктi тұтыну заттары мен қолдар жуындыларын зерттеудi  есепке алу  ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  учета исследований смывов с предметов обихода и рук

Форма № 240-13 у Балықты описторх пен жалпақ лентец құрттарын жұқтыруына зерттеулердi есепке алу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ учета исследований рыбы на зараженность личинками описторха и широкого лентеца

Форма № 240-14 у Уытты күл дақылын қайта себу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  пересева токсигенной культуры дифтерии

Форма № 240-15 у  Стафилококкты фаготиптеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ фаготипирования стафилококка

Форма № 240-16 у РСЭС-ке расталуға берiлген культураларды тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации культур, переданных для подтверждения в РСЭС

Форма № 240-17 у Безгек бойынша қолайсыз жерлерден келген адамдарды  диспансерлiк есепке алу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  диспансерного учета прибывших лиц из неблагополучных  мест по малярии

Форма № 240-18 у3.01.067-97 "Ауыз су" Сан ЕменН бойынша микробиологиялық зерттеулердiң ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ  микробиологических исследовании по Сан ПиН 3.01.067-97  "Вода питьевая"

Форма № 240-19 у Күлге микробиологиялық зерттеулер ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ микробиологических исследований на дифтерию

Форма № 241 у Вассерман реакциясы және тағы басқа ҚАН ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ КРОВИ реакция Вассермана и другие №____________

Форма № 242 у Серологиялық зерттеулер нәтижесі  ҚАН ТАЛДАУЫ АНАЛИЗ КРОВИ  результат серологических исследований  № ______

Форма № 244 у ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  № __________

Форма № 244-1 у ИММУНОГРАММА

Форма № 244-2 у ИММУНОГЛОБУЛИНДЕР  ИММУНОГЛОБУЛИНЫ  Жолдама (Направление) № _________

Форма № 244-3 уантистрептолизин-О, антигиалуронидаза, антистрептокиназа,  С-реактивтi нәруыз, ревматоид факторы, церулоплазмин ҚАН ТАЛДАУЫ № ________  АНАЛИЗ КРОВИ  антистрептолизин-О, антигиалуронидаза, антистрептокиназа,  С-реактивный белок, ревматоидный фактор, церулоплазмин

Форма № 245 у ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ № _____________ Вирусты гепатиттердің маркерлеріне қанды зерттеу Исследование крови на маркеры вирусных гепатитов

Форма № 245-1 у Иммуноферменттік талдау Иммуноферментный анализ №___________

Форма № 248 у Қанды экспресс-әдіспен талдау Анализ крови экспресс-методом №___________

Форма № 249у Қанды микрореакцияға жіберу Направление крови на микрореакцию №______

_________ Биоматериалды алу күні (дата взятия биоматериала)

Форма № 250 у Талдаулар мен олардың нәтижесiн тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации анализов и их результатов_____________ (талдаулардың аты) (название анализов)

Форма № 252 у Микробиологиялық және паразитологиялық зерттеулерді тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации микробиологических и паразитологических  исследований

Форма № 253 у Микробиологиялық зеттеулердің ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ  РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ  микробиологических исследований

Форма № 253-1 у Шайындылардың стерильдігіне микробиологиялық зерттеулердiң  ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ микробиологических исследований смывов на стерильность

Форма № 253-2 у Ауа сынамаларына микробиологиялық зерттеуді жүргізуді тіркеу ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации микробиологических исследований проб воздуха

Форма № 254 уМикроорганизмдердің химиятерапиялық  препараттарға сезімталдығын анықтауға арналған зерттеулер мен олардың нәтижесін  ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  исследований и результатов определения чувствительности микроорганизмов к химио-терапевтическим препаратам

Форма ТБ-04 у Зертханалық тіркеу журналы Лабораторный регистрационный журнал

Форма ТБ-05 у Қақырықты туберкулез микобактериясына микроскопиялық тексеруге жіберетін ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ на проведение микроскопического исследования мокроты

на наличие микобактерии туберкулеза

Форма ТБ-06 у ТМБ культурасын туберкулезге қарсы қолданылатын дәрілерге сезімталдығын анықтауға жолдама Направление на чувствительность культуры МБТ к противотуберкулезным препаратам

Форма ТБ-06а у ТМБ культурасының туберкулезге қарсы препараттарға сезімталдығының нәтижелерін алуға арналған ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ на получение результатов теста на лекарственную чувствительность культуры МБТ к противотуберкулезным препаратам

Форма ТБ-06б у Қақырықты Xpert MTB RIF-мен зертханалық зерттеуге жолдама Направление на лабораторное исследование мокроты на Xpert MTB RIF

Форма ТБ-17 у Культуралық зерттеулерді есепке алу зертханалық журналы Лабораторный журнал учета культуральных исследований

Форма ТБ-18 у ТМБ дәріге сезімталдығын тестілеу нәтижелерінің зертханалық журналы Лабораторный журнал результата теста на лекарственную чувствительность МБТ

Форма ТБ-24 у BACTEC ТМБ дәріге сезімталдық тестісі және культуралық зерттеулерді есепке алу журналы Журнал учета культуральных исследований и теста на лекарственную чувствительность МБТ проведенного на BACTEC

Форма ТБ-25 у HAIN тест және XpertMTB RIF нәтижелерін есепке алу журналы Журнал учета результатов HAIN-теста и XpertMTB RIF

Форма № 256 у Қоректік орталарды даярлау және тексеру ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ приготовления и контроля питательных сред

Форма № 257 у Ауа, бу (автоклав) стерилизаторларының жұмысын тексеру ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклав)

Форма № 258 у Стерильдікке зерттеудің  ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ  РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ  исследований на стерильность

Форма № 259 у Серологиялық зерттеулерді тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации серологических исследований

Форма № 260 у Серологиялық зерттеулерді тіркеу (мерезді диагностикалау)  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации серологических исследований (диагностика сифилиса)

Форма № 261 у ЗЕРТХАНАШЫ ДӘРІГЕРДІҢ КҮНДЕЛІКТІ ЖҰМЫСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ ЛИСТОК ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА РАБОТЫ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

Форма № 262 у Зертханада жасалған талдаулар санын есептеу  ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ  учета количества выполненных анализов в лаборатории

Форма № 263 у КІРІС БАҚЫЛАУ АКТІСІ АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Форма № 283 у Үлгілерді зерттеу үшін қабылдау-өткізу АКТІСІ АКТ приема - передачи образцов для исследования Күні (дата) 20____жылғы (года) «_____» __________

Форма № 400 у ЖОЛДАМА  НАПРАВЛЕНИЕ

Форма № 402 у А Н Ы Қ Т А М А  С П Р А В К А  № _________

Форма № 404 у ҚАН ТАПСЫРУҒА, ПЛАЗМАФЕРЕЗГЕ ЖӘНЕ Т.Б. ЖОЛДАМА  Алғашқы рет, ағымдағы жылы бірінші рет, қайталап,  туысы (астын сызу керек) НАПРАВЛЕНИЕ НА КРОВОДАЧУ, ПЛАЗМАФЕРЕЗ И ДР. Первичный, первый раз в текущем году,повторный  (подчеркнуть)

Форма № 405 у _____ № _____ күн сайынғы ведомостан алынған донордың қан  үлгісін бастапқы зертханалық зерттеу нәтижелерінің жиынтық ведомосы  Сводная ведомость  результатов первичного лабораторного исследования образцов  крови доноров за ________ № ______ ежедневной ведомости

Форма № 405-1 у күні донорларды алдын ала зертханалық  тексеруден өткізу ведомосы  Ведомость предварительного лабораторного  обследования доноров за ___________________

Форма № 405-2 у Үлгілерді трансфузиялық инфекцияларға бастапқы зерттеу нәтижелерін растау ведомосы ______ Ведомость подтверждения результатов первичного исследования образцов на трансфузионные инфекции за ___

Форма № 405-3 у Қанды жеке және арнайы іріктеуге ЖОЛДАМА НАПРАВЛЕНИЕ на индивидуальный и специальный подбор крови

Форма 406 у АҚЫЛЫ ДОНОРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПЛАТНОГО ДОНОРА

Форма № 407у ТЕГІН ДОНОРДЫҢ КАРТАСЫ Бастапқы, ағымдағы жылы бiрiншi рет, қайталап, туысы (астын сызу керек) КАРТА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОНОРА  Первичный, первый раз в текущем году, повторный, родственник (подчеркнуть)

Форма № 408 у ДОНОРЛАРДЫ ИММУНДАУ ЕМШАРАЛАРЫН ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ ПРОЦЕДУР ИММУНИЗАЦИИ ДОНОРОВ

Форма № 409 у ДОНОРЛАРДЫ ИММУНДАУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ВЕДОМОСЫ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ИММУНИЗАЦИИ ДОНОРОВ

Форма № 410 у ДОНОРЛЫҚҚА ҚАТЫСУҒА НИЕТ БІЛДІРГЕН ТҰЛҒАЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КҮНДЕЛІГІ ДНЕВНИК УЧЕТА ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДОНОРСТВЕ

Форма № 410-1 у Донорлар мен науқастарды типтеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  типирования доноров и больных

Форма № 410-2 у HLA-типтеу нәтижесі  результат HLA-типирования

Форма № 410-3 у HLA-антиденелi донорларды тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации доноров с HLA-антителами

Форма № 410-4 у HLA-антиденелерді серологиялық және ИФТ әдісімен анықтау  нәтижесін тіркеу  журналы   Журнал  регистрации результатов определения HLA-антител серологическим и ИФА методами

Форма № 410-5 у SBT типтеу әдісі үшін ПТР-қоспаларын дайындауды тіркеу журналы  Журнал  регистрации приготовления ПЦР-смесей для SBT методики типирования

Форма № 410-6 у Типтеудің SSP әдісі үшін ПТР-қоспаларын дайындауды тіркеу журналы  Журнал  регистрации приготовления ПЦР-смесей для SSP методики типирования

Форма № 410-7 у HLA-типтеу үшін бөлінген ДНК үлгілерін тіркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации выделенных образцов ДНК для HLA-типирования

Форма № 410-8 у Талдауларды қабылдау және оларды беруді тіркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации приема и выдачи анализов

Форма № 410-9 у Лейкоциттік антиденелерді анықтауға жолдама

Направление на определение лейкоцитарных антител

Форма № 410-10 у HLA-жүйесі бойынша типтеуге жолдама Направление на типирование по HLA-системе Типтеу әдісі (Метод типирования):

Форма № 410-11 у«Кросс-матч» үйлесімділігіне жеке сынамаға жолдама Направление на индивидуальную пробу на совместимость «Кросс-матч»

Форма № 410-12 у Тромбоциттерді HLA-жүйесі бойынша арнайы іріктеу сынамасына жолдама Направление на специальный подбор тромбоцитов по HLA-системе

Форма № 410-13 у Антиденелерді серологиялық әдіспен анықтау нәтижелерін тіркеу  журналы  Журнал регистрации результатов определения антител серологическим методом

Форма № 410-14 у«КРОСС-МАТЧ» ҮЙЛЕСІМДІЛІГІНЕ СЫНАМА НӘТИЖЕЛЕРІН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ НА СОВМЕСТИМОСТЬ «КРОСС-МАТЧ»

Форма № 411 у Донор қанын дайындауды есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  учета заготовки донорской крови

Форма № 411-1 у Қан донорларынан дайындалған қан компоненттерінің қозғалысын

есепке алу және жарамсыздыққа шығару ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета и выбраковки компонентов крови, заготовленных от доноров крови

Форма № 412 у Донор қаны компоненттерін плазмацитаферез әдісімен өндіруді есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета производства компонентов донорской крови методом  плазмацитафереза

Форма № 412-1 у Плазма және жасуша донорларынан дайындалған қан компоненттерін есепке алу және жарамсыздыққа шығару ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета и выбраковки компонентов крови, заготовленных от доноров плазмы и клеток

Форма № 413 у Донор қаны компоненттерін өндіруді есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  учета производства компонентов донорской крови

Форма № 413-1 у Донор қанының жасуша компоненттерін өндіруді есепке алу журналы Журнал

учета производства клеточных компонентов донорской крови

Форма № 413-2 у Донор плазмасынан криопреципитатты өндіруді есепке алу журналы  Журнал  учета производства криопреципитата из донорской плазмы

Форма № 413-3 у Вирустазартылған жаңа мұздатылған плазманы өндіруді есепке алу  журналы Журнал  учета производства плазмы свежезамороженной  вирусинактивированной

Форма № 413-4 у Мұздатылған эритроциттерді өндіруді есепке алу журналы  Журнал   учета производства эритроцитов замороженных

Форма № 413-5 у Сәулеленген донор қаны мен оның жасуша компоненттерін өндіруді есепке алу журналы Журнал учета производства облученной донорской крови и ее  клеточных компонентов

Форма № 413-6 у Донор плазмасының дозасынан фибрин желімін өндіруді есепке алу журнал Журнал  учета производства фибринового клея из дозы донорской плазмы

Форма № 413-7 у Донор плазмасы және оның туындыларын мұздату процесін тіркеу журнал Журнал  регистрации процессов замораживания донорской плазмы и ее дериватов

Форма № 414 у Криоконсервіленген қан компоненттерінөндіру ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ производства криоконсервированных компонентов крови

Форма № 415 у Уақытша оқшауланған сақталудағы қан компоненттерін тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации компонентов крови, находящихся на временном изолированном хранении

Форма № 416 у  ЕРІТІНДІЛЕР БӨЛМЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ РАСТВОРНОЙ

Форма № 417 у Медициналық ұйымдардың трансфузия ортасына берген өтінімдерін есепке алу журналы  Журнал  учета заявок медицинских организаций на трансфузионные сред

Форма № 418 у Қанды және оның компоненттерін жарамсыздығы бойынша есептен  шығаруды тіркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации списания крови и ее компонентов по браку

Форма № 418-1 у Қан компоненттерін саластырмалы жарамсыздығы бойынша тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации компонентов крови по относительному браку

Форма № 419 у Карантиндеудегі ____________ плазманы тіркеу плазманың түрі  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ Регистрации _____________ плазмы находящейся на  карантинизации вид плазмы

Форма № 420 у Карантиндеудегі ________________ плазманың кірісі мен  шығысыныңплазманың түрі  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  прихода и расхода _______________ плазмы находящейся  на карантинизации вид плазмы

Форма № 421 у ТРАНСФУЗИЯЛЫҚ ЗАТТАРҒА АҚЫЛЫ НЕМЕСЕ ТЕГІН НЕГІЗДЕГІ  ӨТІНІМ  ЗАЯВКА  НА ТРАНСФУЗИОННЫЕ СРЕДЫ НА ПЛАТНОЙ ИЛИ БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Форма № 422 у Қанды және жасуша компоненттерін-эритроциттерді беруді есепке алу ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ   учета выдачи крови и клеточных компонентов – эритроцитов

Форма № 422-1 у Өнімді беру бөлімшесінде қан компоненттерін есептен шығару ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  списания компонентов крови в отделении выдачи продукции

Форма № 422-2 у Плазма мен криопреципитатты беруді есепке алу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета выдачи плазмы и криопреципитата

Форма № 422-3 у Жасушалық қан компоненттерін – тромбоциттерді, лейкоциттерді  беруді есепке алу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета выдачи клеточных компонентов крови – тромбоцитов,  лейкоцитов

Форма № 422-4 у Стандартты диагностикумдарды беруді есепке алу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета выдачи стандартных диагностикумов

Форма № 422-5 у Қан препараттардын босатуды есепке алу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  учета выдачи препаратов крови

Форма № 423 у Қанның, оның компоненттері мен препараттарының және қаналмастырғылардың өнімді беру бөлімшесі бойынша қозғалысын есепке алу ведомосы Ведомость учета движения крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей по отделению выдачи продукции

Форма № 424 у Карантиндегі плазманы жою  АКТІСІ  № АКТ  уничтожения плазмы находящейся на карантинизации

Форма № 425 у Донорлардың зертханалық зерттеу үшін түскен қан үлгілерін тіркеу журналы Журнал регистрации образцов крови доноров, поступивших для лабораторных исследований

Форма № 425-1 у Донорлардың бастапқы зертханалық тексерулерін тіркеу журналы Журнал регистрации первичного лабораторного обследования доноров

Форма № 425-2 у Донор қанының биохимиялық және клиникалық  зерттеулерінің нәтижелерін тіркеу журналы  Журнал регистрации результатов биохимических и клинических исследований донорской крови

Форма № 425-3 у МҰ түскен қанның иммуногематологиялық зерттеуінің нәтижелерін тіркеу  журналы  Журнал регистрации результатов иммуногематологических исследований крови, поступившей из МО

Форма № 425-4 у Стандартты (консервіленген) эритроциттерді дайындау журналы Журнал изготовления стандартных (консервированных) эритроцитов

Форма № 425-5 у Донор қанының иммуногематологиялық зерттеулерінің нәтижелерін тіркеу журналы Журнал регистрации результатов иммуногематологических исследований донорской крови

Форма № 425-6 у Жеке және арнайы іріктелген донор қанын тіркеу журналы Журнал регистрации индивидуального и специального подбора донорской крови

Форма № 425-7 у ЖЕКЕ ІРІКТЕЛГЕН ҚАН НӘТИЖЕСІ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА КРОВИ

Форма № 425-8 у Донор қанының биохимиялық зерттеулері нәтижелерін тіркеу журналы Журнал регистрации результатов биохимических исследований донорской крови

Форма № 425-9 у Донор қанының клиникалық зерттеулерінің нәтижелерін тіркеу журналы Журнал регистрации результатов клинических исследований донорской крови

Форма № 425-10 у Донор қанының ақуыз фракцияларын зерттеу нәтижелерін тіркеу журналы Журнал регистрации результатов исследований белковых фракций донорской крови

Форма № 426 у Медициналық ұйымдарға трансфузиялық заттардың берілуін есепке алу картасы Карта учета выдачи трансфузионных сред медицинской организации

Форма № 427 у Стандартты эритроциттер мен лимфоциттерді дайындау үшiн донордан  алынған қанды  ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ КАРТА УЧЕТА  (крови, взятой у донора для приготовления стандартных эритроцитов и лимфоцитов)

Форма № 427-1 у Үй қояндарының эритроциттерi қоюын дайындауды тiркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации приготовления взвеси эритроцитов кроликов

Форма № 428 у Изоиммунды тұлғаны  ЕСЕПКЕ АЛУ ҚАРТАСЫ КАРТА УЧЕТА  изоиммунного лица

Форма № 429 у АВО ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША СТАНДАРТТЫ САРЫСУ  ДАЙЫНДАУ ҮШІН ТҮСКЕН МАТЕРИАЛДАРДЫ ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ МАТЕРИАЛА, ПОСТУПИВШЕГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СЫВОРОТКИ СИСТЕМЫ АВО

Форма № 430 у Дайындалған АВО сарысуын тiркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  регистрации изготовленной сыворотки АВО

Форма № 430-1 у Антиальфастафилолизиндi сарысуларда, донорлар плазмасында, иммундық препараттарда анықтау нәтижелерiн тiркеу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации результатов определения антиальфастафилолизина в сыворотках, плазме доноров, иммунопрепаратах

Форма № 430-2 у Донор үй қояндарының сарысуында антиальфастафилолизиндi  анықтау нәтижелерiн тiркеу ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  регистрации результатов определения антиальфастафилолизина в сыворотке кроликов доноров

Форма № 430-3 у Стафилококктiк альфатоксиннiң (Lh) гемолиздiк  әсерiнiң лимитiн анықтау ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ определения лимита гемолитического действия (Lh)  стафилококкового альфатоксина

Форма № 430-4 у Донорлық антиальфастафилолизиндi анықтау  НӘТИЖЕСI РЕЗУЛЬТАТ  определения антиальфастафилолизина в донорской(-ом)

Форма № 431 у СТАНДАРТТЫ АНТИРЕЗУС САРЫСУДЫ (РЕАГЕНТТІ, РЕАКТИВТІ) ДАЙЫНДАУ ҮШІН ТҮСКЕН МАТЕРИАЛДЫ ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ МАТЕРИАЛА, ПОСТУПИВШЕГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ СЫВОРОТКИ АНТИРЕЗУС (РЕАГЕНТА, РЕАКТИВА)

Форма № 431-1 у Скринингке түскен сарысуларды есепке алу  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  учета поступления сывороток на скрининг

Форма № 432 у Дайындалған стандарттық антирезус сарысуларын (реагенттi,  реактивтi) тiркеу ЖУРНАЛЫ

 ЖУРНАЛ  регистрации изготовленной стандартной сыворотки антирезус (реагента, реактива)

Форма № 433-1 уДонорлардың бастапқы-позитивті сарысуының үлгілерін трансфузиялық инфекцияларға қайта зерттеуді тіркеу журналы Журнал регистрации повторных исследований первично-позитивных образцов сывороток доноров на трансфузионые инфекции

Форма № 433-2 у Трансфузиялық инфекция зертханасының ақылы қызметін тіркеу журналы Журнал регистрации платных услуг лаборатории трансфузионных инфекций

Форма № 433-3 у Ағзалар мен тіндерді трансфузиялық инфекцияларға ақылы  зерттеуді тіркеу журналы Журнал регистрации платных исследований на трансфузионные  инфекции органов и тканей

Форма № 433-4 у Қызметкерлерді трансфузиялық инфекцияларға тексеруді тіркеу журналы Журнал регистрации обследования сотрудников на трансфузионные инфекции

Форма № 433-5 у  Қан препараттарын трансфузиялық инфекцияларға зерттеуді  тіркеу журналы Журнал регистрации исследований препаратов крови  на трансфузионные инфекции

Форма № 433-7 у АИТВ антиденелеріне ИФТ-дағы (ИХЛТ) оң нәтижелі қан сарысуларының мониторингін тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ мониторинга положительных сывороток в ИФА (ИХЛА) на маркеры к ВИЧ

Форма № 433-8 у Трансфузиялық инфекцияларға зерттеу жолдамасы  Направление для исследования на трансфузионные инфекции

Форма № 434 у ӨНІМДІ МҰЗДАТУ ПРОЦЕСІН ЖАЗУ ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  ЗАПИСИ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТА

Форма № 434-1 у Плазманың түсуін тіркеу  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ регистрации поступления плазмы

Форма № 434-2 у Плазманы фракциялауға беру  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ передачи плазмы на фракционирование

Форма № 434-3 у ӨНІМ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Форма № 434-4 у АЛЬБУМИН ЕРІТІНДІСІН ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҮДЕРІСІ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРА АЛЬБУМИНА

Форма № 434-5 у АДАМ ИММУНОГЛОБУЛИНІН ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  ИММУНОГЛОБУЛИНА ЧЕЛОВЕКА

Форма № 434-6 у Жөнелтпе құжаттың (Накладная) № ___

Форма № 435 у ӨНІМДІ ЛИОФИЛИЗАЦИЯЛАУ ПРОЦЕСІН ЖАЗУ ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  ЗАПИСИ ПРОЦЕССА ЛИОФИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Форма № 436 у Қан компоненттерінің сапасын бақылау нәтижелерін тіркеу  Ж У Р Н А Л Ы

Ж У Р Н А Л регистрации результатов контроля качества компонентов крови

Форма № 436-1 у ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚОЛДАРЫН ТАЗАЛАУДЫҢ ЖӘНЕ ДОНОРДЫҢ  ШЫНТАҚ БҮГІЛЕТІН ЖЕР ТЕРІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН  МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  Бактериологических исследований эффективности  обработки рук персонала и кожи локтевых  сгибов доноров

Форма № 436-2 у ЖҚП мен криопреципитат сапасын бақылау нәтижелерін тіркеу Ж У Р Н А Л Ы

Ж У Р Н А Л регистрации результатов контроля качества СЗП и криопреципитата

Форма № 437 у Қан компоненттері мен препараттарын өндіруге арналған негізгі материалдарды, реагенттерді, ерітінділерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарға кіріс бақылау жүргізу журналы Журнал входного контроля основных материалов, реагентов, растворов, изделий медицинского назначения для производства компонентов и препаратов крови

Форма № 438 у ШӨЛМЕКТЕР МЕН ТЫҒЫНДАРДЫ ӨҢДЕУ САПАСЫН БАҚЫЛАУ  НӘТИЖЕЛЕРІН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ БУТЫЛОК И ПРОБОК

Форма № 439 у САПАНЫ БАҚЫЛАУ БӨЛІМІНЕ (СББ) ҰСЫНЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ КӨЗБЕН БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОКК)

Форма № 439-4 уҚан компоненттерiнiң, препараттарының, қаналмастырғыш заттардың сынақ үлгiлерiн Республикалық сапаны бақылау зертханасында сапасын тексеруге iрiктеп алу  АКТIСI АКТ отбора проб компонентов, препаратов крови, кровезаменителей для проверки их качества в Республиканскую лабораторию контроля качества

Форма № 440 у БИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Форма № 441 у ПРЕПАРАТТАРДЫ, ЕРІТІНДІЛЕР МЕН ИНЪЕКЦИЯҒА АРНАЛҒАН  СУДЫ ФС (ВФС)-ке СӘЙКЕС ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРIН  ЖӘНЕ ТАЛДАУ ТӨЛҚҰЖАТТАРЫНЫҢ БЕРIЛУIН ТIРКЕУ  ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ПРЕПАРАТОВ, РАСТВОРОВ И ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ  С ФС (ВФС) И ВЫДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ

Форма № 442 у ТАЛДАУ ТӨЛҚҰЖАТЫ  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  № _______

Форма № 443 у ӨНІМНІҢ ДАЙЫН ӨНІМ ҚОЙМАСЫНА БЕРІЛУІН ТІРКЕУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ _____өнімнің атауы (наименование продукции)

Форма № 444 у САПАНЫ БАҚЫЛАУ БӨЛІМШЕСІ (СББ) ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАПҚАН ҚАН ПРЕПАРАТТАРЫН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ, ЗАБРАКОВАННЫХ  ОТДЕЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОКК)

Форма № 444-1 у дайындаушы кәсiпорынның атауы (наименованиепредприятия изготовителя)  Өнiмгебiлдiрiлген рекламацияларды (наразылықтарды) есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ  учета рекламации (претензий) на продукцию

Форма № 445 у МҰРАҒАТТЫҚ ҮЛГІЛЕР МЕН ОЛАРДЫ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТІРКЕУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ  ЖУРНАЛЫ  ЖУРНАЛ УЧЕТА АРХИВНЫХ ОБРАЗЦОВ И РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ КОНТРОЛЯ

Форма № 446 у Кіндік қаны донорынан перифериялық қан мен кіндік қанды қабылдауды тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации приема пуповинной крови и периферической крови донора пуповинной крови

Форма № 446-1 у Кіндік қан донорының кіндік қаны мен перифериялық қанын зерттеу нәтижелерін тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации результатов исследования пуповинной крови и периферической крови донора пуповинной крови

Форма № 446-2 у Кіндік қанының дің жасушалары үлгілерін криоконсервілеу процесін жазу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ записи процесса криоконсервации образцов стволовых клеток

пуповинной крови

Форма № 106 у МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ АҚАУЛАРЫН  ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТАСЫ (МҚАЕ)  КАРТА УЧЕТА ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (ДОМУ)

Яндекс.Метрика

+7 (707) 750 97 35

+7 (727) 385 13 37

info@articul.kz

© Articul, 2015–2016